Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

12 grudnia 2013

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2013 w PZKol.

6 grud­nia w Ho­te­lu Vic­tor w Prusz­ko­wie od­by­ło się oficjal­ne pod­su­mo­wa­nie se­zo­nu ko­lar­skie­go 2013.

Uho­no­ro­wa­no zwy­cięz­ców kla­sy­fika­cji chal­len­ge za rok 2013, a tak­że me­da­li­stów mi­strzostw świa­ta i Eu­ro­py, oraz naj­lep­sze klu­by w Pol­sce. Au­to­no­micz­na Lu­do­wa Ko­lar­ska Sek­cja „Stal” Gru­dziądz otrzy­ma­ła sta­tu­et­ki za klu­bo­we mi­strzo­stwo kra­ju oraz za klu­bo­we mi­strzo­stwo na to­rze, a To­ruń­ski Klub Ko­lar­ski „Pa­ci­fic” za klu­bo­we mi­strzo­stwo kra­ju na szo­sie.

 

By­ło wie­le wy­róż­nień a suk­ce­sy na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych, któ­re otrzy­ma­li m.in. Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska (do nie­daw­na UKS Jed­ny­ka Li­ma­ro Kór­nik), Mi­chał Kwiat­kow­ski (wy­cho­wa­nek TKK Pa­ci­fic To­ruń), Łu­cja Pie­trzak (UkS Koź­mi­nian­ka Koź­min), Krzysz­tof Mak­sel ALKS Stal Gru­dziądz) i Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy). Peł­na li­sta na­gro­dzo­nych na stro­nie in­ter­ne­to­wej PZKol.

Jak po­wie­dział pre­zes PZKol. Wa­cław Sa­rulTo był dla nas bar­dzo uda­ny rok, w któ­rym prze­wieź­li­śmy wie­le me­da­li za­rów­no z mi­strzostw świa­ta, jak i Eu­ro­py. Li­czę, że bę­dzie­my w na­stęp­nych la­tach mieć ich co­raz wię­cej.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam