Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

16 grudnia 2013

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w grach zespołowych

Pod ko­niec li­sto­pa­da i na po­cząt­ku grud­nia od­by­ły się mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w grach ze­spo­ło­wych — pił­ce ręcz­nej, siat­ko­wej i ko­szy­ków­ce. W pił­ce ręcz­nej ty­tu­ły mi­strzów Zrze­sze­nia zdo­by­ły dru­ży­ny LUKS Or­lik Re­szel, woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie wśród dziew­cząt i MUKS Koź­min Wiel­ko­pol­ski, woj. wiel­ko­pol­skie wśród chłop­ców, w pił­ce siat­ko­wej MKS Miesz­ko Poł­czyn Zdrój, woj. zacho­dnio­po­mor­skie (dziew­czę­ta) i KPS Pro­gres Wrze­śnia, woj. wiel­ko­pol­skie, w ko­szy­ków­ce — MUKS Chro­bry Ba­sket Głu­cho­ła­zy, woj. opol­skie (dziew­czę­ta) i LKS Spój­nia Star­gard Szcze­ciń­ski, woj. za­cho­dnio­po­mor­skie chłop­cy.

 

Mi­strzo­stwa w pił­ce ręcz­nej ko­biet i męż­czyzn od­by­ły się w dniach 27-28 li­sto­pad 2013 r. w Koź­mi­nie Wiel­ko­pol­skim. W tur­nie­ju dziew­cząt wzię­ły udział 3 ze­spo­ły, w tur­nie­ju chłop­ców dwa. Na za­wo­dy nie sta­wi­ły się dwie dru­ży­ny — KS Szczy­pior­niak Dą­bro­wa Bia­ło­stoc­ka (woj. pod­la­skie) ze­spół dziew­cząt i LUKS Skrzy­szów (woj. ma­ło­pol­skie) — ze­spół chłop­ców. Pierw­sze miej­sce wśród ze­spo­łów ko­biet LUKS Or­lik Re­szel, woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie, dru­gie za­jął go­spo­darz MUKS Koż­min Wiel­ko­pol­ski a trze­cie LZS Tor Do­brzeń Wiel­ki, woj. opol­skie. Wśród chłop­ców pierw­sze miej­sce MUKS Koź­min Wiel­ko­pol­ski, dru­ga by­ła dru­ży­na MLKS Czar­ni Olec­ko, woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie.

Mi­strzo­stwa w ko­szy­ków­ce ko­biet i męż­czyzn od­by­ły się w dniach 29-30 li­sto­pa­da w Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim. W tym roku o ty­tuł wal­czy­ły ubie­gło­rocz­ne wi­ce­mi­strzy­nie MUKS Chro­bry Ba­sket Głu­cho­ła­zy, woj. opol­skie i zdo­byw­czy­nie brą­zo­we­go me­da­lu za­wod­nicz­ki UKS Ra­do­wo Ma­łe, woj. za­chod­nio­po­mor­skie, a staw­kę uzu­peł­nia­ła dru­ży­na MKS Wrze­śnia, woj. wiel­ko­pol­skie. Po emo­cjo­nu­ją­cych me­czach mi­strzo­stwo LZS zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Głu­cho­łaz, dru­gie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na z Ra­do­wa Ma­łe­go, a trze­cie ze­spół MKS Wrze­śnia, woj. wiel­ko­pol­skie. W tur­nie­ju chłop­ców po­now­nie o ty­tuł wal­czy­li: ubie­gło­rocz­ny mistrz LKS Spój­na Star­gard Szcze­ciń­ski, woj. za­chod­nio­po­mor­skie i wi­ce­mistrz MKS Smyk Prud­nik, woj. opol­skie, i po­now­nie wy­grał Star­gard, trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na MKS Wrze­śnia.

Siat­ka­rze i siat­kar­ki spo­tka­li się we Wrze­śni w dniach 6-8 grud­nia. W tur­nie­ju ko­biet star­to­wa­ły trzy dru­ży­ny — pierw­sze miej­sce MKS Miesz­ko Poł­czyn Zdrój, woj. za­cho­dnio­po­mor­skie, dru­gie miej­sce za­jął ze­spół go­spo­da­rzy LUKS Or­kan Wrze­śnia, woj. wiel­ko­pol­skie a trze­cie MLKS Vol­ley Gu­bin, woj. lubuskie. W tur­nie­ju pa­nów star­to­wa­ły czte­ry dru­ży­ny — pierw­sze miej­sce KPS Pro­gres Wrze­śnia, woj. wiel­ko­pol­skie, dru­gie — LMKS Żak Espan­don Py­rzy­ce, woj. za­chod­nio­po­mor­skie, trze­cie — SKS Tę­cza Kro­sno Od­rzań­skie, woj. lu­bu­skie, czwar­te — UKS Le­śnik Bił­go­raj, woj. lu­bel­skie.

We wszyst­kich tur­nie­jach dru­ży­ny wal­czy­ły o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Za­wo­dy do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam