Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 czerwca 2014

Mistrzostwa Polski Juniorów w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 20
— Zamość 2014

8 czerw­ca w Za­mo­ściu za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn do lat 20. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był KS Agros Za­mość. Star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 49 klu­bów z 14 wo­je­wództw. W su­mie pra­wie 180 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Wśród ju­nio­rek atlet­ki z na­szych klu­bów zdo­by­ły 6 zło­tych, 5 srebr­nych i 5 brą­zo­wych me­da­li. Wśród ju­nio­rów by­ło po 5 zło­tych, srebr­nych i brą­zo­wych me­da­li — łącz­nie 31 me­da­li! Mi­strzo­stwa by­ły dla ka­dro­wi­czów ge­ne­ral­nym spraw­dzia­nem for­my przed mi­strzo­stwa­mi świa­ta w Ka­za­niu (21-29 czerw­ca). Ma­rek Sach­ma­ciń­ski tre­ner ka­dry ko­biet i Piotr Wy­soc­ki ju­nio­rów bacz­nie ob­ser­wo­wa­li wy­brań­ców na za­wo­dy w sto­li­cy Ta­tar­sta­nu. We­dług punk­ta­cji Sinc­la­ira naj­lep­szą za­wod­nicz­ką Mi­strzostw Pol­ski do lat 20 zo­sta­ła Iza­be­la Wró­blew­ska a wśród męż­czyzn Ja­ro­sław Sa­mo­raj — obo­je CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej ko­biet zwy­cię­żył KS Agros Za­mość przed LKS Do­bry­szy­ce i UKS Ta­lent Wro­cław. Na­to­miast wśród męż­czyzn zwy­cię­żył CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów przed CWS Za­wi­sza Byd­goszcz i UOL­KA Ostrów Maz.

 

Zło­te me­da­le MP wśród ko­biet zdo­by­ły: 48 kg — Mar­le­na Po­la­kow­ska GLKS PO­M-I­skra Pio­tro­wi­ce, 53 kg — Agniesz­ka Ku­cza­szew­ska KS Agros Za­mość, 58 kg — Iza­be­la Wró­blew­ska CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, 63 kg — Aga­ta Rok WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe, 75 kg — Do­ro­ta Ku­bi­ca LKS Do­bry­szy­ce, +75 kg — Eli­za Wci­słak MLKPC So­ko­łów Podl.

Wśród męż­czyzn zło­ty­mi me­da­li­sta­mi zo­sta­li: 62 kg — Piotr Po­nie­dzia­łek KS Pro­mień Opa­le­ni­ca, 69 kg — Da­niel Ba­jer AKS My­śli­bórz, 77 kg — Pa­tryk Sło­wi­kow­ski CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, 85 kg — Ma­te­usz Pelc UOL­KA Ostrów Maz, 105 kg — Ja­ro­sław Sa­mo­raj CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów.

Do Ka­za­nia zda­niem tre­ne­ra Wy­soc­kie­go po­ja­dą — Da­niel Ba­jer, Alek­san­der Choszcz (MKS Atle­ta Gdańsk) — kat. 69 kg, Pa­tryk Sło­wi­kow­ski w kat. 77 kg, Ma­te­usz Pelc w kat. 85 kg, Se­ba­stian Hoim (KS Bu­dow­la­ni Opo­le) w kat. 94 kg, Ja­rek Sa­mo­raj w kat. 105 kg, Bar­tek Ło­ziń­ski (Za­wi­sza Byd­goszcz) w kat. +105 kg. Pod­czas zgru­po­wa­nia we Wła­dy­sła­wo­wie, o ostat­nie miej­sce w re­pre­zen­ta­cji ry­wa­li­zu­ją jesz­cze — Ad­rian Fran­czyk (LKS Po­lwi­ca Wierzb­no) w kat. 62 kg z Kry­stia­nem Au­gu­sty­nia­kiem TS Nida Ni­dzi­ca z kat. + 105 kg.

Fot. pzpc


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam