Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 czerwca 2014

6 kwalifikacje w lekkiej atletyce na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Nankinie naszych zawodników

W dniach od 30 do 1 czerw­ca w Baku 33 na­szych lek­ko­atle­tów wal­czy­ło kwa­li­fi­ka­cje na sierp­nio­we Igrzy­ska Olim­pij­skie Mło­dzie­ży w Nan­ki­nie (Chi­ny). W tej gru­pie by­ło 12 za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nie. W su­mie pol­scy za­wod­ni­cy uzy­ska­li 12 kwa­li­fi­ka­cji, w 6 lek­ko­atle­tów z klu­bów LZS. Są to Olga Nie­dzia­łekBar­tosz Wój­cik z WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe, Syl­wia In­de­ka z LKS Psz­czy­na, Mag­da­le­na Zy­cer z Po­mo­rza Star­gard Szcze­ciń­ski, Ma­te­usz Bor­kow­ski z LKB Rud­nik i Ma­te­usz Strze­szew­ski z Pod­la­sia Bia­ły­stok.

 

Jako pierw­sza awans do igrzysk w Nan­kin wy­wal­czy­ła cho­dziar­ka Olga Nie­dzia­łek (WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe). Po­lka w cho­dzie na dy­stan­sie 5000 me­trów za­ję­ła 9. miej­sce z cza­sem 24:44.60. Do sierp­nio­wych za­wo­dów awans wy­wal­czy­ło 7 naj­lep­szych za­wod­ni­czek ale zgod­nie z za­sa­dą, że w igrzy­skach w każ­dej z kon­ku­ren­cji je­den kra­ju mo­że wy­sta­wić tyl­ko jed­ne­go przed­sta­wi­cie­la lek­ko­atlet­ka z Sie­dlec wy­star­tu­je w sierp­niu w Chi­nach.

Ma­te­usz Strze­szew­ski po za­ję­ciu w eli­mi­na­cjach rzu­tu oszcze­pem 12. miej­sca w fi­na­le po­ka­zał peł­nię swo­ich moż­li­wo­ści. W czwar­tej ko­lej­ce mio­tacz Pod­la­sia Bia­ły­stok po­słał 700 gra­mo­wy oszczep na od­le­głość 76.39 i o 27 cen­ty­me­try po­pra­wił wła­sny, usta­no­wio­ny za­le­d­wie ty­dzień temu w Łom­ży, re­kord Pol­ski ju­nio­rów młod­szych. Pod­opiecz­ny Ma­riu­sza Rosz­kow­skie­go bę­dzie jed­nym z fa­wo­ry­tów igrzysk w Nan­kin, w któ­rych nie wy­star­tu­je li­der świa­to­wych ta­bel Szwed Si­mon Lit­zell (re­kord ży­cio­wy 80.04). W rzu­cie mło­tem awans na igrzy­ska mło­dzie­ży wy­wal­czy­ła Mag­da­le­na Zy­cer Po­mo­rze Star­gard Szcz. (w fi­na­le rzu­ci­ła 57.48).

W bie­gu na 1500 me­trów dru­gie lo­ka­ty za­ję­li Ma­te­usz Bor­kow­ski LKB Rud­nik i Syl­wia In­de­ka LKS Psz­czy­na (4:29.26) za­pew­nia­jąc so­bie pra­wo star­tu w Chi­nach. Szcze­gól­nie emo­cjo­nu­ją­cy był bieg chłop­ców. Kwa­li­fi­ka­cję do Chin uzy­ski­wa­ło dwóch naj­szyb­szych bie­ga­czy, a do sa­me­go koń­ca wal­czy­ła trój­ka za­wod­ni­ków. Wśród nich tak­że Ma­te­usz, któ­ry le­gi­ty­mu­je się naj­lep­szym wy­ni­kiem na li­stach eu­ro­pej­skich w tym se­zo­nie (3:51.42). Po­lak na fi­ni­szu mi­ni­mal­nie prze­grał jed­nak z Tur­kiem Ome­rem Oti. Ry­wal uzy­skał czas 3:52.21, nasz za­wod­nik był o czte­ry set­ne se­kun­dy gor­szy (3:52.25). Tuż za ple­ca­mi Bor­kow­skie­go fi­ni­szo­wał Fran­cuz Bap­ti­ste Mi­schler (3:52.56).

Na trze­ciej lo­ka­cie kon­kurs sko­ku w dal za­koń­czył Bar­tosz Wój­cik uzy­sku­jąc w naj­lep­szej pró­bie 7.33. Za­wod­nik tre­ne­ra Ka­zi­mie­rza Zię­ci­ny tak­że świę­to­wał awans do igrzysk w Nan­ki­nie.

Szczę­ścia nie miał ry­wa­li­zu­ją­cy na 200 m Woj­ciech Ka­czor UKS Or­kan Śro­da Wlkp.

Po­lak wy­ni­kiem 21.98 sek. wy­rów­nał re­kord ży­cio­wy, ale to by­ło za ma­ło by uzy­skać kwa­li­fi­ka­cję do Nan­ki­nu. Nasz sprin­ter za­jął w fi­na­le czwar­tą po­zy­cję, a pre­mio­wa­no dwa pierw­sze miej­sca.

Fot. pzla


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam