Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 czerwca 2014

Agnieszka Borkowska LKS Zantyr Sztum obroniła tytuł mistrzyni Polski w 7-boju

W dniach 7-8 czerw­ca w Zgo­rzel­cu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Wie­lo­bo­ju. Star­to­wa­li se­nio­rzy i ju­nio­rzy. Ty­tuł mi­strzy­ni kra­ju w 7-bo­ju obro­ni­ła Agniesz­ka Bor­kow­ska LKS Zan­tyr Sztum (po­do­piecz­na tre­ne­ra Ada­ma Szpa­ler­skie­go) uzy­sku­jąc 5471 pkt. Naj­le­piej za­pre­zen­to­wa­ła się w sko­kach, wzwyż sko­czy­ła 184 cm a w dal — 6.11. Srebr­ny me­dal wśród ju­nio­rów zdo­był Pa­weł Ba­sa­ły­go (MKS Osa Zgo­rze­lec) 6548 pkt, a brąz — Krzysz­tof Bart­czak (ZLKL Zie­lo­na Gó­ra) 6503 pkt. Li­de­rem te­go­rocz­nych ta­bel ju­nio­rów po­zo­stał Ra­fał Abra­mow­ski (WLKS Iga­nie Nowe) 7044 pkt, któ­ry po wy­gra­niu bie­gu na 100 m do­znał kon­tu­zji nogi pod­czas sko­ku w dal i nie ukoń­czył za­wo­dów.

 

Pod­czas obu dni mi­strzostw pa­no­wa­ły nie­sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne, upał i sil­ny prze­ciw­ny wiatr w bie­gach sprin­ter­skich (prze­kra­cza­ją­cy na­wet 4 m/s). W mi­strzo­stwach star­to­wa­ło w su­mie 58 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 31 klu­bów.

Agniesz­ka w ubie­głym roku w To­ru­niu zdo­by­ła swój pierw­szy mi­strzow­ski ty­tuł uzy­sku­jąc wte­dy 5481 pkt., re­kord ży­cio­wy Agniesz­ki wy­no­si 5586 pkt a uzy­ska­ła go w ubie­głym roku w Opo­lu na Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski. W tym roku wie­lo­bo­ist­ka ze Sztu­mu zdo­by­ła też mi­strzo­stwo Pol­ski w hali (5-bój). Do eu­ro­pej­skiej czo­łów­ki w 5-bo­ju i 7-bo­ju jed­nak jesz­cze sto­ro bra­ku­je (od­po­wied­nio po­nad 300 i 600 pkt.), do mi­ni­mum na te­go­rocz­ne mi­strzo­stwa Eu­ro­py rów­nież — wy­no­si ono 6150 pkt. Ży­czy­my mło­dej za­wod­nicz­ce i jej tre­ne­ro­wi szyb­kich po­stę­pów.

Bar­dzo za­do­wo­lo­ny z brą­zo­we­go me­da­lu swo­je­go wy­cho­wan­ka był tre­ner ZLKL, Je­rzy Wal­czak. Te­go­rocz­ny ma­tu­rzy­sta VII LO w Zie­lo­nej Gó­rze Ra­fał Bart­czak po­bił swój re­kord ży­cio­wy aż o 431 pkt. i osią­gnął po­ziom I kla­sy spor­to­wej prze­kra­cza­jąc 6500 pkt. o 3 „oczka”. — Po­bił 7 in­dy­wi­du­al­nych re­kor­dów ży­cio­wych. Ten brą­zo­wy me­dal to na­gro­da za wie­lo­let­nią su­mien­ną pra­cę i za­an­ga­żo­wa­nie. Mimo prze­cięt­nych wa­run­ków fi­zycz­nych uzy­skał tak zna­ko­mi­ty wy­nik. Bar­dzo dłu­go pra­cu­ję w szko­le­niu wie­lo­bo­jo­wym, ale i tak je­stem pod wra­że­niem. Mó­wiąc ję­zy­kiem mło­dzie­żo­wym: Krzy­siu, sza­cun! — po­wie­dział Je­rzy Wal­czak, tre­ner ZLKL Zie­lo­na Gó­ra.

Za­do­wo­lo­ny z wy­stę­pów swo­je­go pod­opiecz­ne­go Paw­ła Ba­sa­ły­go był tre­ner Da­mian Kor­da­sie­wicz. Ta­lent tego za­wod­ni­ka roz­wi­ja się szyb­ko. Pa­weł ma na swo­im kon­cie me­da­le OOM i ha­lo­wych mi­strzostw Pol­ski ju­nio­rów.

Fot. um zgo­rze­lec


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam