Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 czerwca 2014

Sofia Ennaoui sensacją 60. Memoriału Janusza Kusocińskiego

Kil­ka bar­dzo do­brych wy­ni­ków uzy­ska­no 7 czerw­ca na sta­dio­nie Wie­sła­wa Ma­nia­ka pod­czas 60. Me­mo­ria­łu Ja­nu­sza Ku­so­ciń­skie­go. Ale naj­więk­sze wra­że­nie na wi­dzach wy­warł fi­nisz nie­speł­na 19-let­niej So­fii En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce), któ­ra wy­gra­ła bieg na 1500 m cza­sem 4:07.34, o po­nad czte­ry se­kun­dy lep­szym od do­tych­cza­so­we­go re­kor­du Pol­ski ju­nio­rek Li­dii Cho­jec­kiej. Bieg pro­wa­dzi­ła Ka­ro­li­na Pół­ro­la. Z ostat­nie­go wi­ra­żu naj­szyb­ciej wy­bie­gły Da­nu­ta Urba­nik Vic­to­ria Sta­lo­wa Wola (4:07.95 RŻ) i Ka­ta­rzy­na Bro­nia­tow­ska AZS AWF Kra­ków (4:08.79 RŻ). W po­ło­wie pro­stej sku­tecz­nie za­ata­ko­wa­ła An­ge­li­ka Ci­choc­ka Ta­lex Bo­rzy­tu­chom (4:07.55), wy­da­wa­ło się, że ko­lej­ność pierw­szej trój­ki na me­cie jest prze­są­dzo­na. Wte­dy zna­ko­mi­tym fi­ni­szem z czwar­tej po­zy­cji po­pi­sa­ła się So­fia En­na­oui wy­prze­dza­jąc ha­lo­wą wi­ce­mi­strzy­nię świa­ta o po­nad metr.

En­na­oui w te­go­rocz­nych ta­be­lach świa­to­wych pla­su­je się tyl­ko za Etiop­ką Gu­daf Tse­gay (4:02.83). Jak po­wie­dzia­ła, w krót­kim wy­wia­dzie po bie­gu ma na­dzie­ję wal­czyć w lip­cu w Eu­ge­ne na­wet o zło­ty me­dal mi­strzostw świa­ta ju­nio­rów. Je­śli osią­gnie wskaź­nik PZLA (dwu­krot­nie 4:07.00), chcia­ła­by wy­star­to­wać rów­nież w se­nior­skich ME w Zu­ry­chu, by „zdo­by­wać do­świad­cze­nie”.

 

W me­mo­ria­le star­to­wa­ło tak­że kil­ku in­nych za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. W rzu­cie mło­tem za­li­cza­nym do chal­len­ge’u IAAF Pa­weł Faj­dek (A­gros Za­mość) wy­ni­kiem 78.15 utrzy­mał się na pro­wa­dze­niu przez dwie ko­lej­ki. Zwy­cię­żył mistrz olim­pij­ski Wę­gier Krisz­tian Pars (79.35), a swym ostat­nim rzu­tem na od­le­głość 78.40 na­sze­go mi­strza wy­prze­dził jesz­cze Sło­wak Mar­cel Lom­nic­ky.

Na wy­so­kich płot­kach dru­gie miej­sce za­jął Da­mian Czy­kier Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry cza­sem 13.78 po­pra­wił re­kord ży­cio­wy. Juan Luis Bar­rios z Mek­sy­ku zwy­cię­żył w bie­gu na 5000m (13:50.22), 21-let­ni Szy­mon Kul­ka ULKS Li­pin­ki po raz pierw­szy w ka­rie­rze „zła­mał” gra­ni­cę 14 mi­nut (13:59.42) i za­jął w tym bie­gu 3. miej­sce. Nasz za­wod­nik le­gi­ty­mu­je się obec­nie naj­lep­szy­mi re­zul­ta­ta­mi w kra­ju na 5000 i 10000 me­trów. Płot­kar­ka Ka­ro­li­na Ko­łe­czek UKS Trój­ka San­do­mierz re­zul­ta­tem 13.13 usta­no­wi­ła re­kord ży­cio­wy i prze­gra­ła tyl­ko z Ukra­in­ką Anna Pła­ti­cy­na 12.95 (RŻ). W sko­ku wzwyż Ka­mi­la Li­ćwin­ko Pod­la­sie Bia­ły­stok i Ju­sty­na Ka­sprzyc­ka (AZS AWF Wro­cław) po­ko­na­ły wy­so­kość 1.95. Ju­sty­na by­ła bli­ska za­li­cze­nia 1.98, Ka­mi­la — ma­jąc za­pew­nio­ne zwy­cię­stwo — ata­ko­wa­ła 2.01 (o cen­ty­metr wy­żej od wła­sne­go re­kor­du Pol­ski z hali). Ry­wa­li­za­cja tych za­wod­ni­czek w tym se­zo­nie za­po­wia­da się pa­sjo­nu­ją­co. Naj­lep­szy te­go­rocz­ny wy­nik na otwar­tym sta­dio­nie Ka­mi­la uzy­ska­ła pod­czas mi­tin­gu Or­len Cup w Płoc­ku — 197 cm, a Ka­sprzyc­ka za­li­czy­ła już 199 cm. Kac­per Olesz­czuk z KS Po­lo­nia Pa­słęk za­jął 8. miej­sce w rzu­cie oszcze­pem z wy­ni­kiem 71.46. W bie­gu na 800 m Pau­li­na Mi­kie­wicz Pod­la­sie Bia­ły­stok za­ję­ła 3 miej­sce. Ra­fał Kow­nat­ke LKS Zie­mi Puc­kiej Puck pchnął ku­lę na od­le­głość 18.79 i za­jął 8. miej­sce, 9. był Do­mi­nik Wit­czak RLTL ZTE Ra­dom z wy­ni­kiem 19.70. Na dy­stan­sie jed­ne­go okrą­że­nia re­kord ży­cio­wy (46.61) usta­no­wił An­drzej Ja­ros Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry w bie­gu za­jął 4. miej­sce.

Fot. pzla


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam