Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

11 czerwca 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym młodzików i juniorów młodszych — Turawa 2014

Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie szo­so­wym mło­dzi­ków i ju­nio­rów młod­szych od­by­ły się w dniach 7-8 czerw­ca br. w Tu­ra­wie. Pierw­sze­go dnia, w Niw­kach od­by­ła się jaz­da na czas, dru­gie­go wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go, któ­ry prze­bie­gał wo­kół Du­że­go Je­zio­ra Tu­raw­skie­go (tra­sa Szcze­drzyk — Tu­ra­wa — Szcze­drzyk). Jed­no­cze­śnie od­był się Ogól­no­pol­ski Wy­ścig Ko­lar­ski — Me­mo­riał Jo­achi­ma Ha­lup­czo­ka (wal­czo­no o punk­ty do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Pol­ski i kwa­li­fi­ka­cje do Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży). Ko­la­rze ry­wa­li­zo­wa­li w na­stę­pu­ją­cych ka­te­go­riach: or­lik, ju­nior, ju­nior młod­szy­/ju­nior­ka młod­sza i mło­dzik. W su­mie ści­ga­ło się po­nad 400 za­wod­ni­ków. Mi­strzem Zrze­sze­nia LZS w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i ze star­tu wspól­ne­go mło­dzi­ków zo­stał Ce­za­ry Bzdak ULKS Pa­jęcz­no, wśród ju­nio­rów młod­szych ty­tuł mi­strzow­ski w jeź­dzie na czas wy­wal­czył Da­wid Łącz­kie­wicz UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, a ze star­tu wspól­ne­go Piotr Mi­chal­ski ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz. Or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Opo­lu, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Opo­lu, Urząd Gmi­ny Chrzą­sto­wi­ce, Urząd Gmi­ny i Mia­sta w Ozim­ku, Urząd Gmi­ny Tu­ra­wa, Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Zie­mia Opol­ska w Opo­lu. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na mi­strzo­stwach re­pre­zen­to­wa­ła dy­rek­tor Biu­ra RG He­le­na Ko­ziej.

 

Mi­strzo­stwa od­by­wa­ły się przy pięk­nej po­go­dzie i pa­lą­cym słoń­cu. Uro­czy­stość roz­po­czę­cia mi­strzostw od­by­ła się w Niw­kach, przy po­mni­ku Jo­achi­ma Ha­lup­czo­ka, któ­ry w tej miej­sco­wo­ści się uro­dził. W tym roku w lu­tym mi­nę­ła 20 rocz­ni­ca jego przed­wcze­snej śmier­ci. W uro­czy­sto­ści otwar­cia wzię­li udział m.in.: Bar­ba­ra Ka­miń­ska, czło­nek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Opol­skie­go, He­le­na Ro­gac­ka wójt gmi­ny Chrzą­sto­wi­ce, Ma­rek Tru­chan, pre­zes OZKol, Jo­achim Wies­bach, prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Ozim­ku, Ge­rard Ha­la­ma, pre­zes Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Opo­lu. Nad prze­bie­giem ca­ło­ści tego ko­lar­skie­go współ­za­wod­nic­twa czu­wał tre­ner LKS Zie­mi Opol­skiej Ma­rian Sta­ni­szew­ski, nie­stru­dzo­ny pro­pa­ga­tor ko­lar­stwa, szko­le­nio­wiec Be­ne­dyk­ta Ko­co­ta, Jo­achi­ma Ha­lup­czo­ka i To­bia­sza Lisa, uzna­ne­go w 2011 roku za Naj­lep­sze­go Mło­de­go Za­wod­ni­ka Eu­ro­py. War­to w tym miej­scu do­dać, że gmi­na Chrzą­sto­wi­ce to je­dy­na gmi­na w Pol­sce, z któ­rej wy­wo­dzi się trzech me­da­li­stów olim­pij­skich w ko­lar­stwie (Ko­cot, Bar­cik i Ha­lup­czok).

Naj­pierw do wal­ki ru­szy­li w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas mło­dzi­cy. Tra­sa li­czy­ła 5 km. Naj­lep­szy z nich Ce­za­ry Bzdak prze­je­chał ją w 8 mi­nut u 48 se­kund. Dru­gi był Piotr Grusz­czyń­ski LKS POM Strzel­ce Kra­jeń­skie, któ­ry stra­cił do zwy­cięz­cy aż 21 se­kund, trze­cie miej­sce za­jął Piotr Mar­coń DSR Au­thor LK UKS Psz­czy­na. Star­to­wa­ło 28 za­wod­ni­ków. Ju­nio­rzy młod­si mie­li do prze­je­cha­nia 10 km. Zwy­cięz­ca Da­wid Łącz­kie­wicz uzy­skał czas 13:28, dru­gi był Piotr Pę­ka­la KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy za cza­sem o se­kun­dę gor­szym, a trze­ci Ka­rol Zdun KKS Go­styń. Star­to­wa­ło 90 ko­la­rzy.

Dru­gie­go dnia na tra­sie wo­kół Je­zio­ra Tu­raw­skie­go od­był się wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go mło­dzi­cy mie­li do prze­je­cha­nia 30 km. Na me­tę przy­je­chał ca­ły 27-o­so­bo­wy pe­le­ton. Naj­szyb­ciej fi­ni­szo­wał Ce­za­ry Bzdak, dru­gi był Ma­ciej Bor­kow­ski MGLKS Olim­pij­czyk Szcze­ko­ci­ny, a trze­ci Da­wid Ły­sak LKK War­mia Bi­sku­piec. Ju­nio­rzy młod­si mie­li do prze­je­cha­nia 90 km, co za­ję­ło im 2 go­dzi­ny i nie­co po­nad 10 mi­nu­ty. Z 16 se­kun­do­wą prze­wa­gą nad po­zo­sta­łą gru­pą me­tę prze­je­cha­ło 6 za­wod­ni­ków — naj­szyb­szy na fi­ni­szu był Piotr Mi­chal­ski, dru­gie miej­sce za­jął Er­win Misz­te­la LKS Sto­mil Beł­cha­tów, a trze­ci Krzysz­tof Ku­cio KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy. Star­to­wa­ło 76 ko­la­rzy.

Póź­niej na tra­sę wy­ru­szy­li ju­nio­rzy, or­li­cy i ju­nior­ki młod­sze. Ostat­ni za­wod­nik prze­kro­czył li­nię mety o godz. 15.00. Wte­dy po­ka­za­ły się ma­żo­ret­ki z ze­spo­łu Dia­ment, któ­re de­fi­la­do­wym kro­kiem, przy akom­pa­nia­men­cie mu­zy­ki, prze­szły głów­ną uli­cą przez li­nię star­tu i mety. Po za­koń­cze­niu ich wy­stę­pu na­stą­pi­ła ce­re­mo­nia de­ko­ra­cji naj­lep­szych za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek.

W Me­mo­ria­le Ha­lup­czo­ka jaz­dę na czas ju­nio­rów młod­szych wy­grał Da­wid Czu­bak KTK Ka­lisz, wśród ju­nio­rek młod­szych naj­lep­sza by­ła Ka­ta­rzy­na So­cha KLKS Aza­lia Brzó­za Kró­lew­ska. W wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go me­mo­riał wśród ju­nio­rek młod­szych wy­gra­ła Ka­ta­rzy­na Ma­ka­re­wicz May­day Start Lu­blin, wśród ju­nio­rów Ka­rol Cy­gan KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy, a wśród or­li­ków Grze­gorz Haba z tego sa­me­go klu­bu, któ­ry ty­dzień wcze­śniej za­jął 4 miej­sce w na­szym wy­ści­gu im. Sko­pen­ki, pla­su­jąc się naj­wy­żej z pol­skich ko­la­rzy.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam