Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

12 czerwca 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce — Biała Podlaska 2014

Od 6 do 8 czerw­ca na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym bial­skiej AWF od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Udział w nich wzię­ło po­nad 1300 za­wod­ni­ków z 91 ku­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 15 wo­je­wództw. Poza kon­ku­ren­cją wy­star­to­wa­li też stu­den­ci AZS AWF Bia­ła Pod­la­ska. O ty­tu­ły mi­strzow­skie wal­czy­li ju­nio­rzy młod­si i ju­nio­rzy oraz za­wod­ni­cy U-23, w ka­te­go­rii open prze­pro­wa­dzo­no wśród 3000 m ko­biet i szta­fe­ty 4x400 m ko­biet i męż­czyzn. Im­pre­za by­ła nie­zwy­kle uda­na, pa­dło kil­ka­dzie­siąt re­kor­dów ży­cio­wych i wy­ni­ków naj­lep­szych w se­zo­nie. Na wy­róż­nie­nie za­słu­gu­ją przede wszyst­kim: Da­mian No­wic­ki, ju­nior z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry uzy­skał 2.16 w sko­ku wzwyż, co jest mi­ni­mum na MŚ w Eu­ge­ne (USA), Kor­ne­lia Wró­bel LUKS Hań­cza Su­wał­ki, kró­lo­wa ju­nior­skie­go sprin­tu (re­kor­dy ży­cio­we na 100 i 200 m) oraz Da­ria Za­baw­ska w rzu­cie dys­kiem (51.23). Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą wy­gra­ło KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, przed KS Agros Za­mość i UKS Or­kan Śro­da Wlkp., wo­je­wódz­ką: wiel­ko­pol­skie przed pod­la­skim i lu­bel­skim. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, go­spo­da­rzem MKS Żak Bia­ła Pod­la­ska przy współ­pra­cy Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go, Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie, Gmi­ny Miej­skiej Bia­ła Pod­la­ska i LO­ZLA w Lu­bli­nie. Lek­ko­atle­tom ki­bi­co­wa­li i na­gra­dza­li me­da­la­mi m.in: dzie­kan AWF Bia­ła Pod­la­ska prof. Kry­sty­na Gór­niak, pre­zy­dent mia­sta Bia­ła Pod­la­ska An­drzej Czap­ski, pre­zes Ża­ka Waldemar Wiśniowski i wiceprezes tego klubu Zbigniew Bujak. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­li: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG Wa­cław Hur­koTa­de­usz Pa­sen­nik.

 

 

Mi­strzy­nie LZS ju­nior­ki młod­sze: 100 m — Pau­li­na Po­tasz­nik GUKS Asy Dy­wi­ty (12.68 RŻ), 200 m — We­ro­ni­ka Choj­ka LKS Ome­ga Klesz­czów (25.07 RŻ), 400 m — Na­ta­lia Gul­czyń­ska LKS Olim­pic Szcze­cin, 800 m — Alek­san­dra De­ry­ło KS Agros Za­mość (2:13.87 RŻ), 1500 m — Agniesz­ka Fi­li­pow­ska LKB Rud­nik (4:36.59 RŻ), 100 m ppł — Ka­ro­li­na Jóź­wiak Osa Zgo­rze­lec (14,48 RŻ), 400 m ppł — Iza­be­la So­chaj KS Agros Za­mość (65.08 RŻ), rzut dys­kiem (1kg) — Iza­be­la Men­dyk KS Po­lo­nia Pa­słęk (37.94 RŻ), rzut mło­tem (3 kg) — Mag­da­le­na Zy­cer, LLKS Po­mo­rze Star­gard Szcz., 2000 m ppł — Ane­ta Ko­nie­czek WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo, skok wzywż — Zu­zan­na Ku­biak UKS Or­kan Śro­da Wlkp., skok w dal — Wio­le­ta Dą­brow­ska WLKS Tech­nik Trzci­ni­ca (5.80 RŻ), trój­skok — Alek­san­dra Gla­piń­ska MULKS Że­rom­ski Sie­radz, pchnię­cie ku­lą — Kin­ga Łep­kow­ska LLKS Po­mo­rze Star­gard (13.71 RŻ), rzut oszcze­pem — Mo­ni­ka San­dak MKS Bo­le­sła­via Bo­le­sła­wiec, chód 5000 m — Olga Nie­dzia­łek WLKS Iga­nie Nowe, 4x100 m — UKS Je­dlińsk.

 

Mi­strzo­wie LZS ju­nio­rzy młod­si: 100 m — 1. Ja­kub Ga­łan­dziej MLKS Agros Ża­ry (10.88 SB), 200 m — Ad­rian We­se­la UKS Or­kan 1 Śro­da Wlkp. (21.81 RŻ), 400 m i 800 m — Ma­te­usz Bor­kow­ski LKB Rud­nik, 110 ppł — Bar­tosz Za­par­ty LUKS Or­kan Wrze­śnia (14.66 RŻ), 1500 m — Ma­te­usz Obec­ny CMLK Człu­chów, 2000 m ppł — Ma­te­usz Dęb­ski RLTL ZTE Ra­dom, 400 m ppł — Ja­kub Olej­ni­czak STS Po­me­ra­nia Szcze­ci­nek, 3000 m — Grze­gorz Ebel MLKS Basz­ta By­tów, rzut oszcze­pem (700) — Ma­te­usz Strze­szew­ski KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, skok w dal — Pa­tryk Rę­goc­ki UKS Cy­prian­ka, skok wzwyż — Ma­ciej Gry­nien­ko UKS Or­li­ca Do­ma­niów (1.95 RŻ), rzut mło­tem (5 kg) — Szy­mon Gaj­da LLKS Zie­mi Ko­ciew­skiej Skórcz, rzut dys­kiem (1,5 kg) — Oskar Stach­nik ULKS Uczniak Szpro­ta­wa, chód 10000 — Ro­bert Go­ław­ski WLKS Iga­nie Nowe, pchnię­cie ku­lą (5 kg) — Mi­chał Wa­len­da WLKS Iga­nie Nowe, trój­skok — Pa­weł Jóź­wiak MKS Bo­le­sła­via Bo­le­sła­wiec (13. 92 RŻ).

 

 

Mi­strzy­nie LZS ju­nior­ki: 100 i 200 m — Kor­ne­lia Wró­bel LUKS Hań­cza Su­wał­ki (12.19 RŻ), 400 m — Na­ta­lia Bar­to­sie­wicz MKS Żak Bia­ła Pod­la­ska (55.31 RŻ), 100 m ppł — Ka­ro­li­na Ko­nicz­ka LKS Or­kan Wlkp. Po­znań, 400 m ppł — Ka­ro­li­na Ko­niecz­ka LKS Or­kan Wlkp. Po­znań (63.69 RŻ), 800 m — Kin­ga Sza­rzyń­ska LUKS Po­dium Kup (2:13.93 SB), 1500 m — We­ro­ni­ka Py­zik LKS Znicz Bił­go­raj (4:38.61 RŻ), 2000 m ppł — An­dże­li­ka Maj­dec­ka LUKS Or­kan Wrze­śnia, rzut mło­tem (3 kg) — Mar­ta Kor­dy­kie­wicz LLKS Po­mo­rze Star­gard (52,64 RŻ), rzut dys­kiem (1kg) — Da­ria Za­baw­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, skok wzywż — Jo­an­na Sta­ni­sław­ska UKS Or­kan Śro­da Wlkp., skok w dal — Ewe­li­na Wy­szczel­ska MKS Du­ra­san Płońsk (5,96 RŻ) i trój­skok (11.97 RŻ), pchnię­cie ku­lą — Klau­dia Kar­dasz KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, rzut oszcze­pem — Ma­ria An­drej­czyk LUKS Hań­cza Su­wał­ki.

 

Mi­strzo­wie LZS ju­nio­rzy: 100 m — Mar­cin Mi­lian LKS Lu­busz Słu­bi­ce, 200 m — Kac­per Wię­cław MLKS 1 So­kół Lu­bin (21.87 RŻ), 400 m — Da­riusz Ko­wa­luk MKS Żak Bia­ła Pod­la­ska (48.66 RŻ), 800 m — Mi­chał Roz­mys MLKS 1 Agros Ża­ry, pchnię­cie ku­lą (6kg) — Jan Pa­rol WLKS Iga­nie Nowe (18.50 RŻ), rzut oszcze­pem (800) — Ma­te­usz Kwa­śniew­ski ULKS Uczniak Szpro­ta­wa, 110 m ppł — Pa­weł Su­proń KS Pod­la­sie Bia­ły­stok (14,37 RŻ), 400 m ppł — Ja­kub Goss MKS Bo­le­sła­via Bo­le­sła­wiec (53.22 RŻ), skok w dal — Grze­gorz Chmie­lew­ski LKS Na­rew Kur­piew­ski Łom­ża, skok wzwyż — Da­mian No­wic­ki KS Pod­la­sie Bia­ły­stok (2.16 RŻ), rzut mło­tem — Da­wid Ko­pa­ła MKS Bo­le­sła­via Bo­le­sła­wiec, 1500 m — Pa­weł Po­la­kow­ski OKLA Ostro­łę­ka (3:58:72 RŻ), 3000 m — Ma­te­usz Kacz­ma­rek — WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo (8:41.88 RŻ), rzut dys­kiem (1,75 kg) — Ka­rol Woł­kow­ski ULKS Uczniak Szpro­ta­wa, chód 10 000 — Szy­mon Zie­liń­ski UKS Or­kan Śro­da Wlkp., trój­skok — Pa­weł Szu­ber LLKS Po­mo­rze Star­gard (14.18 RŻ), 2000 m ppł — Ma­te­usz Kacz­ma­rek — WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo, 4x100 — MLKS So­kół Lu­bin.

 

Mi­strzy­nie LZS U-23 ko­bie­ty: 100 m — Wio­let­ta Brą­giel ULKS tech­nik Trzci­ni­ca, rzut oszcze­pem (600) — Ka­ro­li­na Boł­dysz KS Po­lo­nia Pa­słęk, 400 m i 800 — Mo­ni­ka Kosz MKS Agros Chełm (58.43 RŻ i 2:13.17 RŻ), rzut dys­kiem — An­dże­li­ka Przy­byl­ska KKL Ro­dło Kwi­dzyn, 1500 m — Jo­an­na Szmit KS Agros Za­mość, skok w dal — Ewa Kor­ni­luk KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, 4x100 m — KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, pchnię­cie ku­lą (4 kg) — Li­dia Au­gu­sty­niak LKS Ma­ra­ton Tu­rek.

 

 

Mi­strzo­wie LZS U-23 męż­czyź­ni: 100 m — Ka­mil Bi­jow­ski KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, 200 m i 400 m — Ka­mil Szu­mert STS Po­me­ra­nia Szcze­ci­nek (49.48 RŻ), 400 m ppł — Ja­kub Smo­liń­ski RLTL ZTE Ra­dom, rzut dys­kiem — Pa­tryk Ła­bie­niec KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, skok w dal i trój­skok — Sła­wo­mir Gla­piń­ski MULKS MOS Sie­radz, 1500 m i 3000 m — Ma­te­usz Bak ZLKL Zie­lo­na Gó­ra, 800 m — Pa­tryk Pio­tro­wicz PLKS Gwda Pi­ła.

W ka­te­go­rii open bieg na 3000 m — Mar­ta Ol­czyk LKS Ome­ga Klesz­czów (10:18.59 RŻ), 4x400 ko­biet — MLUKS Tar­nów, 4x400 męż­czyzn — KS Agros Za­mość.

 


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam