Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

12 czerwca 2014

II Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej za nami

Po­nad 2200 dru­ży­na za­gra­ło na bo­iskach w ca­łej Pol­sce 8 czerw­ca pod­czas II Dnia Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej. Me­cze od­by­ły się w po­nad 750 miej­sco­wo­ściach. Gra­li w nich pro­fe­sjo­nal­ni za­wod­ni­cy i tre­ne­rzy, ki­bi­ce, jed­nym sło­wem en­tu­zja­ści pił­ki noż­nej nie­za­leż­nie od wie­ku i płci. Sym­pa­ty­cy fut­bo­lu gra­li nie tyl­ko dla za­ba­wy i spor­to­wej sa­tys­fak­cji, ale tak­że dla zdro­wia ko­biet. Bo­wiem w tym roku to spor­to­we wy­da­rze­nie po­łą­czo­no ze spo­łecz­ną ak­cją „Ra­zem wy­gra­my z ra­kiem pier­si” re­ali­zo­wa­ną ra­zem z Fe­de­ra­cją Sto­wa­rzy­szeń Ama­zo­nek. Nie­wąt­pli­wa w tym za­słu­ga Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ły naj­wię­cej me­czów. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wo­je­wódz­kim ko­or­dy­na­to­rom i or­ga­ni­za­to­rom z na­szych klu­bów.

 

Naj­więk­szy od­zew ak­cja mia­ła w woj. ślą­skim, ma­ło­pol­ski, opol­skim, pod­kar­pac­kim, ma­zo­wiec­kim i dol­no­ślą­skim. 25 ty­się­cy Ama­zo­nek wraz z ki­bi­ca­mi roz­da­ło ko­bie­tom „Ró­żo­we Kart­ki” za­chę­ca­jąc do ro­bie­nia ba­dań po­zwa­la­ją­cych na wcze­sne wy­kry­cie no­wo­two­ru pier­si. — Dru­giej edy­cji Dnia Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej nie moż­na od­mó­wić ogrom­ne­go suk­ce­su. Po­nad trzy­krot­nie po­bi­li­śmy wy­ni­ki z ubie­głe­go roku — nie tyl­ko w licz­bie me­czów, ale i dru­żyn, któ­re zmie­rzy­ły się na bo­iskach w ca­łym kra­ju. Do wal­ki o zdro­wie ko­biet włą­czy­ły się set­ki miej­sco­wo­ści z 16 wo­je­wództw. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w na­szej ak­cji. Już te­raz za­chę­ca­my też do uczest­nic­twa w ko­lej­nej edy­cji, tym bar­dziej, że znów za­mie­rza­my grać dla pań — pod­su­mo­wał ak­cję Krzysz­tof Bąk, pre­zes Fun­da­cji Pił­ka jest Pięk­na, or­ga­ni­zu­ją­cej II Dzień Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam