Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 lipca 2014

12 sportowców z naszych klubów pojedzie na MŚJ w lekkiej atletyce

39 mło­dych pol­skich lek­ko­atle­tów bę­dzie wal­czyć w dniach od 22 do 27 lip­ca w ame­ry­kań­skim Eu­ge­ne o me­da­le 15. IAAF Mi­strzostw Świa­ta Ju­nio­rów. W tym gro­nie jest 12 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia.

 

W bie­gu na 200 m i w szta­fe­cie 4x100 m wy­star­tu­je Zo­fia Wró­blew­ska z WLKS Wro­cław, So­fia En­na­oui LKS Lu­busz Słu­bi­ce re­pre­zen­to­wać nas bę­dzie na 1500 i 3000 m, w pchnię­ciu ku­lą wy­stą­pi Klau­dia Kar­dasz, a w rzu­cie dys­kiem Da­ria Za­baw­ska — obie re­pre­zen­tu­ją KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, w rzu­cie oszcze­pem wy­star­tu­je Ma­ria An­drej­czyk LUKS Hań­cza Su­wał­ki, a Na­ta­lia Bar­to­sie­wicz MKS Żak Bia­ła Pod­la­ska w szta­fe­cie 4x400. Wśród ju­nio­rów w sko­ku wzwyż wy­stą­pi Da­mian No­wic­ki KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, Jan Pa­rol WLKS Sie­dl­ce w pchnię­ciu ku­lą, w rzu­cie oszcze­pem wy­star­tu­je dwóch na­szych re­pre­zen­tan­tów — Ma­te­usz Kwa­śniew­ski ULKS Uczniak Szpro­ta­wa i Ma­te­usz Strze­szew­ski KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, a w szta­fe­cie 4x100 — Do­mi­nik Ko­peć KS Agros Za­mość i To­masz Mu­dlaff LKS Zie­mi Puc­kiej Puck.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam