Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

O Multisporcie na konferencji programowej w MSiT

Głów­ną ide­ą pro­gra­mu Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki Mul­ti­sport, któ­re­go re­ali­za­cję roz­po­czę­to pierw­sze­go mar­ca, jest upo­wszech­nie­nie ak­tyw­no­ści fizycz­nej wśród uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, po­przez udział w re­gu­lar­nych i bez­płat­nych za­ję­ciach spor­to­wych. Oce­nie pro­jek­tu po­świę­co­na by­ła kon­fe­ren­cja pro­gra­mo­wa, któ­ra od­by­ła się 9 lip­ca. O swo­ich do­tych­cza­so­wych do­świad­cze­niach zwią­za­nych re­ali­za­cją Mul­ti­spor­tu po­dzie­lił się z jej uczest­ni­ka­mi Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Lu­bli­nie, któ­ry wy­stą­pił jako je­dy­ny z przed­sta­wi­cie­li Ope­ra­to­rów Wo­je­wódz­kich.

 

Dzię­ki pro­jek­to­wi, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny w 14 wo­je­wódz­twach, pra­wie 1000 grup szko­le­nio­wych czy­li po­nad 15 000 dzie­ci uczest­ni­czy pod okiem fa­chow­ców 3 razy w ty­go­dniu w za­ję­ciach spor­to­wych.

— Pro­mo­cja i upo­wszech­nia­nie po­staw spor­to­wych, spo­łecz­nych i zdro­wot­nych wśród oby­wa­te­li, a zwłasz­cza naj­młod­szej czę­ści po­pu­la­cji, to jed­no z wy­zwań or­ga­ni­za­cyj­nych ja­kie sto­ją przed nami co naj­mniej w naj­bliż­szych la­tach — po­wie­dział otwie­ra­jąc kon­fe­ren­cję Mul­ti­Sport Bo­gu­sław Uli­jasz, Pod­se­kre­tarz Sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

O głów­nych ce­lach pro­gra­mu mó­wił Da­riusz Buza, Dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich w MSiT. Wśród naj­waż­niej­szych wy­mie­nił: po­pra­wę spraw­no­ści fizycz­nej re­ali­zo­wa­ną w opar­ciu o wszech­stron­ny i har­mo­nij­ny roz­wój uczest­ni­ków; po­pra­wę sta­nu zdro­wia oraz zwią­za­nej z nim ja­ko­ści ży­cia; upo­wszech­nie­nie spor­tu po­przez zwięk­sza­nie licz­by dzie­ci upra­wia­ją­cych go w ra­mach po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych za­jęć spor­to­wych; stwo­rze­nie i po­pra­wa wa­run­ków do­stę­pu do zor­ga­ni­zo­wa­nej ak­tyw­no­ści fizycz­nej oraz pro­filak­ty­kę i ko­ry­go­wa­nie wad po­sta­wy. — Jed­nym z ce­lów pro­gra­mu jest tak­że iden­ty­fika­cja ta­len­tów spor­to­wych oraz za­pew­nie­nie efek­tyw­ne­go przej­ścia ze spor­tu szkol­ne­go do klu­bów spor­to­wych i wdro­że­nie do współ­za­wod­nic­twa — do­dał dy­rek­tor Buza.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam