Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

Dwa złote medale Nikoli Różyńskiej w kolarstwie szosowym na OOM 2014

Od 10 do 12 lip­ca w Wał­brzy­chu ro­ze­gra­no wy­ści­gi na czas i ze star­tu wspól­ne­go dziew­cząt i chłop­ców w ra­mach XX OOM Dol­ny Śląsk 2014. Zwy­cięz­cy zdo­by­wa­li ty­tuł mi­strza Pol­ski w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy. Dwa zło­te me­da­le zdo­by­ła Ni­ko­la Ró­żyń­ska (ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz). Zło­to w jeź­dzie na czas wy­wal­czył Ka­rol Zdun (KKS Go­styń). W su­mie za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 9 me­da­li — dziew­czę­ta kom­plet 6 me­da­li, chłop­cy po jed­nym me­da­lu każ­de­go ko­lo­ru.

 

Za­rów­no dziew­czę­ta, jak i chłop­cy w jeź­dzie na czas ści­ga­li się na dy­stan­sie 10 ki­lo­me­trów. Ni­ko­li Ró­żyń­skiej po­ko­na­nie tra­sy za­ję­ło 18 mi­nut i 6 se­kund. Za­le­d­wie 4 se­kun­dy stra­ci­ła do niej Ka­ta­rzy­na So­cha (KLKS Aza­lia Brzó­za Kró­lew­ska), któ­ra wy­wal­czy­ła tym sa­mym ty­tuł wi­ce­mi­strzow­ski. Brąz zdo­by­ła Wik­to­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska). Jej stra­ta do trium­fa­tor­ki rów­nież by­ła nie­wiel­ka, gdyż wy­nio­sła 6 se­kund. Ka­rol Zdun miał na me­cie więk­szą prze­wa­gę, choć ry­wa­li­za­cja rów­nież by­ła za­cię­ta. Dru­gi Szy­mon Kraw­czyk (KTK Ka­lisz) po­je­chał o 10 se­kund wol­niej. Piotr Pę­ka­la (KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy) za­no­to­wał czas o 11 se­kund gor­szy od wy­ni­ku Zdu­na.

Ju­nior­ki młod­sze w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go ści­ga­ły się na 50-ki­lo­me­tro­wej tra­sie, pro­wa­dzą­cej z Świe­bo­dzic, przez Do­bro­mierz, Chwa­li­szów i Cie­szów. Ni­ko­la Ró­żyń­ska (ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz) wje­cha­ła na me­tę sa­mot­nie, z 3-se­kun­do­wą prze­wa­gą nad po­zo­sta­ły­mi me­da­list­ka­mi. Sprint po srebr­ny me­dal wy­gra­ła Klau­dia Se­re­mak (BCM No­wa­tex JF-Du­et Go­le­niów), któ­ra po­ko­na­ła Wik­to­rię Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska).

Ju­nio­rzy młod­si mie­li do po­ko­na­nia 100 ki­lo­me­trów na tej sa­mej tra­sie. Srebr­ny me­dal zdo­był Ja­kub Ją­ka­ła (UKS So­kół Kę­ty).


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam