Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

36 medali w podnoszeniu ciężarów na OOM Dolny Śląsk 2014

Od 11 do 13 lip­ca 54 za­wod­nicz­ki i 130 za­wod­ni­ków z 56 klu­bów (w tym 37 klu­bów z na­sze­go Zrze­sze­nia), wy­ło­nio­nych z dro­dze eli­mi­na­cji stre­fo­wych wal­czy­ło na po­mo­ście w Obor­ni­kach Ślą­skich o ty­tu­ły mi­strzów OOM. W su­mie za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 20 me­da­li (8 zło­tych, 6 srebr­nych i 6 brą­zo­wych), a za­wod­nicz­ki 16 (6 zło­tych. 4 srebr­ne i 6 brą­zo­wych). W kla­sy­fika­cji za­wod­ni­czek we­dług punk­ta­cji Sinc­la­ir’a naj­lep­sza by­ła Alek­san­dra Pe­płow­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), a wśród za­wod­ni­ków Kac­per Ba­dzią­gow­ski (LKS So­kół Więc­bork).

 

Zło­ty­mi me­da­list­ka­mi zo­sta­ły: Klau­dia Ołu­bek w kat. 44 kg z LKS Do­bry­szy­ce, Syl­wia Oleś­kie­wicz w kat. 48 kg z LKS Ome­ga Klesz­czów, Kin­ga Mróz w kat. 53 kg. z WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Mar­ty­na Klej­dysz w kat. 58 kg, Alek­san­dra Pe­płow­ska w kat. 63 kg z CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, Mar­ta We­so­ła w kat. 69 kg z LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl.

Zło­ci me­da­li­ści to: Bar­tosz Ma­jew­ski w kat. 50 kg AKS My­śli­bórz, Ka­mil Oleś­kie­wicz LKS Do­bry­szy­ce w kat. 56 kg, Da­riusz Ja­nuś w kat. 62 kg z MLKS Le­chia Sę­dzi­szów Młp., Pa­tryk Bry­lak w kat 69 kg UOL­KA Ostrów Maz., Pa­weł So­lak w kat. 77 kg z LKS Znicz Bił­go­raj, w kat. 85 kg Kac­per Ba­dzią­gow­ski LKS So­kół Więc­bork, Da­mian Żó­raw­ski w kat. 94 kg CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, Ra­do­sław Jar­nut w kat. 94+ LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam