Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

43 medale w lekkiej atletyce na OOM wywalczyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia

Od 13 do 15 lip­ca na Sta­dio­nie Olim­pij­skim we Wro­cła­wiu 738 ju­nio­rów i ju­nio­rek młod­szych ry­wa­li­zo­wa­ło o me­da­le 20. Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 43 me­da­le w kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych (22 męż­czyź­ni i 21 ko­bie­ty), w tym 17 zło­tych, 9 srebr­nych i 17 brą­zo­wych. Po­nad­to zło­to i sre­bro w szta­fe­cie męż­czyzn 4x100 m dla MULKS MOS Sie­radz i UKS Or­kan Śro­da Wlkp., dla Or­ka­na jesz­cze zło­to na 4x400 m i brąz dla LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża męż­czyzn.

 

Za­cznij­my od bie­gów. Na 100 m sre­bro z wy­ni­kiem 10.87 (RŻ) dla Ery­ka Ham­pe­la (LUKS Or­kan Wrze­śnia) naj­szyb­sze­go ju­nio­ra młod­sze­go na 60 m w br. w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej. W eli­mi­na­cjach wy­so­ką for­mą bły­snął Ja­kub Ga­łan­dziej (MLKS Agros Ża­ry (10.79), mistrz sprzed roku, w fina­le za­jął jed­nak do­pie­ro pią­tą lo­ka­tę (11.06). Zło­to na 200 m dla za­wod­ni­ka UKS Or­kan Śro­da Wlkp. Woj­cie­cha Ka­czo­ra (21.61), brą­zo­wy me­dal dla Ery­ka Hem­pe­la. Zło­to na 200 m dla We­ro­ni­ki Choj­ki (LKS Ome­ga Klesz­czów), któ­ra po raz pierw­szy w ka­rie­rze po­bie­gła po­ni­żej 25 se­kund (24.86), brąz dla Ju­sty­ny Cha­łu­biń­skiej za­wod­nicz­ki STS Po­me­ra­nia Szcze­ci­nek (trze­ciej rów­nież w HMP ju­nio­rów młod­szych) 25.20.

Zło­to na 400 m dla Da­wi­da Ka­pa­ły ZLKL Zie­lo­na Gó­ra, re­kord ży­cio­wy 48.49. Brąz na tym sa­mym dy­stan­sie dla Alek­san­dry Du­dziak MLKS So­kół Lu­bin — re­kord ży­cio­wy 57.04. Na 800 m od star­tu pro­wa­dził Mar­cin No­wic­ki (UKS Achil­les Lesz­no), jego prze­wa­ga do­cho­dzi­ła na­wet do 15 m. Zo­stał do­ści­gnię­ty do­pie­ro na 12 m przed me­tą — tyl­ko brąz. 1500 m wy­gry­wa Syl­wia In­de­ka LKS Psz­czy­na, dru­ga przed ro­kiem, brą­zo­wy me­dal dla Igi Ja­strzęb­skiej ZLKL Zie­lo­na Gó­ra (RŻ 4:35.19). Na tym sa­mym dy­stan­sie zło­to dla Ma­te­usza Bor­kow­skie­go LKB Rud­nik 3:56.52, któ­ry pro­wa­dził od po­ło­wy dy­stan­su. To jego siód­me zło­to MP w ka­rie­rze. Brąz dla Ra­do­sła­wa Jan­kow­skie­go MLKS Basz­ta By­tów na naj­dłuż­szym dy­stan­sie roz­gry­wa­nym we Wro­cła­wiu — 3000 m i zło­to wśród dziew­cząt dla Agniesz­ki Fi­li­pow­skiej LKB Rud­nik (10:00.35) — to już jej pią­ty ty­tuł mi­strzy­ni Pol­ski ju­nio­rek młod­szych w ka­rie­rze. W bie­gu prze­szko­do­wym na 2000 m ty­tuł mi­strzow­ski zdo­by­ła Ane­ta Ko­nie­czek WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo (6:54.48), pod­opiecz­na tre­ne­ra Ar­tu­ra Wal­cza­ka, naj­szyb­sza rów­nież w 2013 r. w Ło­dzi. Jej sio­stra Ali­cja trium­fo­wa­ła na tym dy­stan­sie, mimo upad­ku na ro­wie z wo­dą, w OOM w 2011 r., a brat Da­wid wy­grał tę kon­ku­ren­cję w OOM w Zie­lo­nej Gó­rze rok wcze­śniej. Sre­bro dla Da­rii Maik LUKS Start Na­kło, a brąz dla Agniesz­ki Gie­ruń WLKS Wro­cław — obie z re­kor­da­mi ży­cio­wy­mi. Wśród chłop­ców na tym dy­stan­sie zwy­cię­żył Woj­ciech Ka­ra­ban MKS Bo­le­sła­via Bo­le­sła­wiec 6:05.53 (RŻ), sre­bro dla Ma­te­usza Dęb­skie­go RLTL ZTE Ra­dom 6:07.11 (RŻ), mi­strza Pol­ski mło­dzi­ków z 2013 roku w bie­gu na 2000 m.

W cho­dzie na 5000 m trium­fo­wa­ła para pod­opiecz­nych Ja­nu­sza Go­ław­skie­go z WLKS Iga­nie Nowe, Olga Nie­dzia­łek (25:01.39) przed Emi­lią Grę­ziak (25:20.81). W cho­dzie na 10 000 m zło­to dla syna tre­ne­ra Go­ław­skie­go, Ro­ber­ta, a brąz dla Ar­ka­diu­sza Droz­do­wi­cza z PLKS Gwda Pi­ła.

Brą­zo­we me­da­le w sko­ku wzwyż wy­wal­czy­ły Ka­mi­la Gut­kow­ska MKS Osa Zgo­rze­lec i Ma­ri­ka Ra­taj­czak LUKS Or­kan Wrze­śnia uzy­sku­jąc ten sam re­zul­tat 168 cm. W sko­ku w dal zwy­cię­ży­ła z wy­ni­kiem 5.75 Wio­le­ta Dą­brow­ska ULKS Tech­nik Trzci­ni­ca, mi­strzy­ni Pol­ski mło­dzi­czek 2012, pro­wa­dzą­ca od pierw­szej ko­lej­ki. Wśród męż­czyzn sre­bro dla Pa­try­ka Rę­goc­kie­go UKS Cy­prian­ka, któ­ry usta­no­wił re­kord ży­cio­wy 7.07, a brąz dla Bar­to­sza Choj­now­skie­go (6.80) KS Pod­la­sie Bia­ły­stok. W trój­sko­ku ko­biet trium­fo­wa­ła Alek­san­dra Gla­piń­ska MULKS Że­rom­ski Sie­radz — 12.56, po­przed­ni re­kord ży­cio­wy — 12.13. W pchnię­ciu ku­lą męż­czyzn zło­to — Mi­chał Wa­len­da WLKS Iga­nie Nowe (19.00), któ­ry po­pra­wił re­kord ży­cio­wy o 42 cm (w 2013 r. uzy­ski­wał po­ni­żej 16 m). Sre­bro dla To­masz Ze­lma KS Drwę­ca Nowe Mia­sto Lu­baw­skie (18.80), ten z ko­lei do Wro­cła­wia przy­je­chał z ży­ciów­ką 17.13 z se­zo­nu ha­lo­we­go. W rzu­cie dys­kiem brąz dla Iza­be­li Men­dyk KS Po­lo­nia Pa­słęk z re­kor­dem ży­cio­wym 39.53. W rzu­cie dys­kiem zło­to dla Kac­pra Ol­szew­skie­go Bo­le­sła­via Bol­sła­wiec z re­kor­dem ży­cio­wym 58.03, brąz dla To­ma­sza Ze­lmy (52.72), któ­ry stał rów­nież na po­dium w pchnię­ciu ku­lą. W rzu­cie mło­tem du­blet dla Po­mo­rza Star­gard Szcze­ciń­ski. Wy­gra­ła fa­wo­ryt­ka Mag­da­le­na Zy­cer, trze­cia przed ro­kiem, w pią­tej pró­bie wy­ni­kiem 61.33 po raz pierw­szy w ka­rie­rze prze­kro­czy­ła 60 me­trów. Dru­ga Kin­ga Łeb­kow­ska 56.61, trze­cia Sara Ro­siak UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce (56.39), uczest­nicz­ka te­go­rocz­nej OOM w… short trac­ku (roz­po­czy­na­ła tre­nin­gi u Mie­czy­sła­wa Szy­maj­dy, tre­ne­ra mi­strza olim­pij­skie­go Zbi­gnie­wa Bród­ki, obec­nie pod­opiecz­na Mar­ci­na Gó­ry). W rzu­cie oszcze­pem ko­biet brąz dla Do­mi­ni­ki Or­liń­skiej MLKS Echo Twar­do­gó­ra (44.15 RŻ). W tej kon­ku­ren­cji wśród męż­czyzn wszyst­kie me­da­le dla za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia Trium­fo­wał 16-la­tek Cy­prian Mrzy­głód UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce 64.54 (pierw­szy tre­ner Mie­czy­sław Szy­maj­da, od paź­dzier­ni­ka ‘13 — Le­szek Wal­czak), sre­bro dla Ma­cie­ja Ko­len­do KS Pod­la­sie Bia­ły­stok (61.77 RŻ), brąz — Da­wid Pod­staw­ka LKS Po­lko­wi­ce. W 7-bo­ju bar­dzo uda­ny dru­gi dzień Ka­ro­li­ny Jóź­wiak MKS Osa Zgo­rze­lec, któ­ra uzy­ska­ła 4792 pkt (po­przed­ni re­kord 4051 pkt). Łącz­nie aż 14-krot­nie we Wro­cła­wiu po­pra­wia­ła re­kor­dy ży­cio­we (m.in. trzy­krot­nie w sko­ku w dal) i oczy­wi­ście zło­to. W 10-bo­ju skok o tycz­ce i bieg na 1500 m prze­są­dził o tym, że Mi­ko­łaj Ja­kób­czak LKS Or­kan Ostrze­szów prze­grał o 59 pkt zło­to (łącz­nie 6296), brąz zdo­był Da­mian Gra­dzik MKS Bo­le­sła­via Bo­le­sła­wiec (6064) — obaj usta­no­wi­li re­kor­dy ży­cio­we.

(fot. Fa­ce­bo­ok OOM)


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam