Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

Jagoda Siwy jedzie na I Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w taekwondo olimpijskim — Baku 2014

Za­wod­nicz­ka LUKS Kan­tor Czę­sto­cho­wa Ja­go­da Siwy je­dzie na Mi­strzo­stwa Świa­ta ju­nio­rów młod­szych w ta­ekwon­do, któ­re od­bę­dą się w Baku (A­zer­bej­dżan) pod ko­niec lip­ca br. Jej tre­ne­rem jest mistrz świa­ta Ro­bert Kan­to­ry­siń­ski. Przed trze­ma ty­go­dnia­mi na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży Dol­ny Śląsk 2014 za­wod­nicz­ka zdo­by­ła zło­ty me­dal w ka­te­go­rii 51 kg.

 

We Wro­cła­wiu na OOM Ja­go­da po­ko­na­ła w fina­le Wik­to­rią Sel­masz­czyk, mi­strzy­nią z ubie­głe­go roku. Na prze­ło­mie maja i czerw­ca w Au­strii na świa­to­wej ran­dze tur­nie­ju ran­kin­go­wym G1, w któ­rym star­to­wa­ło aż 1700 za­wod­ni­ków z ca­łe­go świa­ta, wej­ście do fina­łu prze­gra­ła z Chor­wat­ką Aną Ta­slak, mi­strzy­nią Eu­ro­py z 2013.

Obec­nie Ja­go­da przy­go­to­wu­je się do star­tu w Za­wa­dach „Pod Grzyb­kiem” a po­tem uda­je się wraz z in­ny­mi pod­opiecz­ny­mi Ro­ber­ta Kan­to­ry­siń­skie­go na obóz do Po­go­rze­li­cy.

Przy­po­mnij­my, że ta­ekwon­do olim­pij­skie (WTF) to ko­re­ań­ska sztu­ka sa­mo­obro­ny a tak­że sport olim­pij­ski, któ­ry ma co­raz wię­cej sym­pa­ty­ków na ca­łym świe­cie. Tre­ne­rzy i spe­cja­li­ści od tego spor­tu twier­dzą, że sys­te­ma­tycz­ne upra­wia­nie tej sztu­ki sa­mo­obro­ny po­pra­wia ogól­ne sa­mo­po­czu­cie, kształ­tu­je nie tyl­ko si­łę fizycz­ną i gib­kość cia­ła ale rów­nież wzmac­nia od­por­ność psy­chicz­ną na stres, co po­zwa­la na za­cho­wa­nie zim­nej krwi w każ­dej sy­tu­acji. Po­le­ca­ny dla dzie­ci i do­ro­słych z nad­wa­gą i nie­do­wa­gą a tak­że dla wszyst­kich, któ­rzy chcą pra­co­wać na so­bą i swo­imi sła­bo­ścia­mi.

Ro­bert Kan­to­ry­siń­ski tre­nu­ją­cy Ta­ekwon­do ITF i GTF zdo­był ty­tu­ły mi­strza Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta. W 1998 roku roz­po­czął tre­nin­gi ta­ekwon­do olim­pij­skie­go, w klu­bie „Kmi­cic” Czę­sto­cho­wa. Jego tre­ne­ra­mi byli m.in.: Soo Kwang Lee, Ro­bert Sa­dur­ski, Da­riusz No­wic­ki. Tre­no­wał rów­nież z ka­drą na­ro­do­wą Nor­we­gii pod okiem Mi­cha­ela Jor­gen­se­na i Shah Iran. Pra­co­wał w tym kra­ju w „Mudo In­sty­tut”, pro­wa­dząc tre­nin­gi z za­kre­su wal­ki spor­to­wej. Współ­pra­ca z klu­bem „Kmi­cic” trwa­ła do koń­ca 2008 roku. W 2009 roku po­wstał Lu­do­wy Uczniow­ski Klub Spor­to­wy „Kan­tor”, któ­ry jest obec­nie je­dy­nym czyn­nym klu­bem ta­ekwon­do olim­pij­skie­go na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam