Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

W boksie na OOM też mamy medale

Od 15 do 18 lip­ca na rin­gu o ty­tu­ły mi­strzów XX OOM wal­czy­li mło­dzi bok­se­rzy i bok­ser­ki. Po raz ostat­ni, bo ta dys­cy­pli­na ma być wy­kre­ślo­na z pro­gra­mu OOM. Oba tur­nie­je pię­ściar­skie od­by­ły się w hali spor­to­wej OSi­R-u w Świd­ni­cy. U pię­ścia­rzy zma­ga­nia roz­po­czę­ły się od ćwierć­fina­łów. Wśród dziew­cząt w każ­dej ka­te­go­rii star­to­wa­ły tyl­ko po czte­ry za­wod­nicz­ki, a więc już za­kwa­li­fiko­wa­nie się na OOM da­wa­ło mi­ni­mum brą­zo­wy me­dal. Z klu­bów LZS wal­czy­ło o me­da­le 10 za­wod­ni­ków i 12 za­wod­ni­czek. Dziew­czę­ta zdo­by­ły 3 zło­te, 3 srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li, chłop­cy 1 zło­ty, 1 srebr­ny i 2 brą­zo­we me­da­le.

 

Zło­te me­da­le zdo­by­ły: w kat. 50 kg Ewa Ci­choń (LUKS Ja­s-Pol Kry­ni­ca), w kat. 63 kg Jo­an­na Ko­niu­szek (LKS Niedź­wiedź Kę­trzyn), w kat 70 kg jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Pau­li­na So­bie­ska. Srebr­ne: w kat. 66 kg Alek­san­dra Gorz­kie­wicz (MLKS Spar­ta Zło­tów), w kat 80+ kg jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Mag­da­le­na Bo­ber a w kat. 70 kg Alek­san­dra Li­nek (KS Skal­nik Wi­śniów­ka).

Zło­ty me­dal w kat. 54 kg zdo­był Kry­stian Pa­pis (Ru­shh Kiel­ce), w kat. 63 kg jego ko­le­ga klu­bo­wy Mar­cin Rak wy­wal­czył sre­bro. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­li: w kat. 70 kg zdo­był Da­wid Ła­ko­miec (Ru­shh Kiel­ce) i Ka­mil Of­f­man (BKS Or­kan Go­rzów Wlkp. w kat. 80+ kg.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam