Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

Kamil Stoch już zwycięża

Ka­mil Stoch (o­bec­nie WKS Za­ko­pa­ne) wy­wal­czył zło­ty me­dal pod­czas kon­kur­su in­dy­wi­du­al­ne­go let­nich Mi­strzostw Pol­ski, któ­ry zo­stał ro­ze­gra­ny 19 lip­ca na skocz­ni HS 134 w Wi­śle Ma­lin­ce. Dru­gi był Piotr Ży­ła (KS Wi­sła w Wi­śle), a trze­ci Ja­kub Wol­ny (LKS Klim­czok By­stra). To siód­my in­dy­wi­du­al­ny ty­tuł mi­strza Pol­ski w ka­rie­rze Sto­cha, w tym dru­gi wy­wal­czo­ny la­tem. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło 52 za­wod­ni­ków.

 

Ka­mil Stoch, wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­niec Po­ro­nin, od­dał dwa naj­dłuż­sze sko­ki w kon­kur­sie i jako je­dy­ny prze­kro­czył roz­miar skocz­ni, jego prze­wa­ga punk­to­wa nad dru­gim Pio­trem Ży­łą wy­no­si­ła 23,1 pkt. Dla Pio­tra Ży­ły to jego naj­lep­szy wy­stęp in­dy­wi­du­al­ny w let­nich MP. Do­tych­czas tyl­ko raz, w 2011 roku, stał na naj­niż­szym miej­scu po­dium. Ty­tuł wi­ce­mi­strzow­ski, o 4,4 pkt prze­grał Ja­kub Wol­ny. Dla za­wod­ni­ka Klim­czo­ka By­stra to pierw­szy krą­żek w kra­jo­wym cham­pio­na­cie. Przy­po­mnij­my, że Ja­kub jest ak­tu­al­nym dwu­krot­nym zło­tym me­da­li­stą Mi­strzostw Świa­ta Ju­nio­rów z Val di Fiem­me. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zło się jesz­cze dwóch za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia — siód­my był Krzysz­tof Bie­gun LZS So­kół Szczyrk a ó­smy ko­le­ga klu­bo­wy Ja­ku­ba Wol­ne­go — Bar­tło­miej Kłu­sek.

(fot. PZN)


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam