Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

Rafał Majka wygrał etap Tour de France!

Ra­fał Maj­ka, wy­cho­wa­nek WLKS Kra­kus Swo­szo­wie­ce i tre­ne­ra Zbi­gnie­wa Klę­ka wy­grał 14. etap Tour de Fran­ce. Tym sa­mym po­wtó­rzył suk­ces Ze­no­na Ja­sku­ły z 1993 roku, któ­ry zwy­cię­żał w Sa­in­t-La­ry­-So­ulan, wy­prze­dza­jąc w koń­ców­ce Szwaj­ca­ra Tony’ego Ro­min­ge­ra i Mi­gu­ela In­du­ra­ina. Tym ra­zem Maj­kę do koń­ca go­nił ak­tu­al­ny li­der Vin­cen­zo Ni­ba­li. Przy­po­mnij­my, że na 13 eta­pie Ra­fał Maj­ka był dru­gi.

 

To na­praw­dę hi­sto­rycz­ny suk­ces. W Wiel­kiej Pę­tli star­to­wa­ło tyl­ko 17 pol­skich ko­la­rzy (w tym pię­ciu w te­go­rocz­nej edy­cji), nie­licz­ni z suk­ce­sa­mi. Naj­więk­szy to trze­cie miej­sce Ze­no­na Ja­sku­ły w kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej w 1993 roku. Ko­larz ten był rów­nież trze­ci na eta­pie jaz­dy in­dy­wi­du­al­nej na czas w tym sa­mym roku. Dru­gie miej­sce w pro­lo­gu (wy­ścig za­czy­nał się w Ber­li­nie) za­jął w 1987 roku Lech Pia­sec­ki. Ka­pi­tal­nie w swo­im de­biu­cie na Tour de Fran­ce w 2013 roku spi­sał się Mi­chał Kwiat­kow­ski. 23-let­ni wów­czas ko­larz dwu­krot­nie za­jął trze­cie miej­sce pod­czas dru­gie­go eta­pu z Ba­stii do Ajac­cio i dzie­wią­te­go z Sa­in­t-Gi­rons do Ba­gne­re­s-de­-Bi­gor­re. Trze­cie miej­sce za­jął tak­że w te­go­rocz­nym Tour de Fran­ce pod­czas dru­gie­go eta­pu w She­ffield.

I dla nas naj­waż­niej­sze — wszy­scy wy­mie­nie­ni ko­la­rze roz­po­czy­na­li ka­rie­rę spor­to­wą w klu­bach LZS.

Mi­chał Kwiat­kow­ski w TKK Pa­cy­fic To­ruń, Ze­non Ja­sku­ła — naj­pierw w LZS Piast Śrem, póź­niej LZS Wiel­ko­pol­ska, a w la­tach 1986-89 Or­lę­ta Go­rzów, Lech Pia­sec­ki — Or­lę­ta My­śli­bórz i Or­lę­ta Go­rzów Wlkp.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam