Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 lipca 2014

Krzysztof Niklas — złoto, Aleksandra Wólczyńska — brąz na MŚ Kadetów w zapasach

Czte­ry me­da­le zdo­by­li na za­koń­czo­nych 20 lip­ca na Sło­wa­cji Mi­strzo­stwach Świa­ta Ka­de­tów w za­pa­sach pol­scy re­pre­zen­tan­ci. Dwa z nich zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Zło­ty me­dal w sty­lu kla­sycz­nym w kat. 69 kg zdo­był Krzysz­tof Ni­klas za­wod­nik GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy, brą­zo­wy w kat. 56 kg wy­wal­czy­ła Alek­san­dra Wól­czyń­ska z Su­ple­su Kra­śnik. Dwa po­zo­sta­łe zdo­by­li — sre­bro Na­ta­lia Strzał­ka (70 kg) Sla­via Ruda Ślą­ska, brąz Mar­cel Ka­spe­rek w sty­lu kla­sycz­nym (85 kg) z GKS Ka­to­wi­ce.

 

17-let­ni Krzysz­tof Ni­klas prze­szedł przez eli­mi­na­cje jak bu­rza. W fina­le wal­czył doj­rza­le i spo­koj­nie, zdo­był dwa punk­ty za wó­zek i ta­ką prze­wa­gę utrzy­mał do koń­ca, nie po­zwa­la­jąc ry­wa­lo­wi z Chor­wa­cji An­to­nio Ka­men­ja­se­vi­co­wi na zbyt wie­le. Pre­zes Car­tu­sii An­drzej Prycz­kow­ski i po­zo­sta­li tre­ne­rzy: Ar­tur Po­go­sianBar­tło­miej Prycz­kow­ski, nie kry­li ra­do­ści z suk­ce­su za­wod­ni­ka. — Jest to pierw­szy ty­tuł mi­strza świa­ta w pra­wie 40-let­niej hi­sto­rii sek­cji za­pa­śni­czej na­sze­go klu­bu. To ogrom­ny suk­ces, któ­rym Krzysz­tof pod­su­mo­wał swo­je star­ty w ka­te­go­rii ka­det. Dum­ny i wzru­szo­ny był tak­że oj­ciec mi­strza — Ma­rek Ni­klas, jego naj­więk­szy ki­bic. — Je­stem ogrom­nie dum­ny z syna. Pra­co­wał na to dzie­sięć lat. Ogrom­ne po­dzię­ko­wa­nia na­le­żą się jego tre­ne­rom, a tak­że spon­so­rom. By­łem ra­zem z sy­nem w Sło­wa­cji. By­ły ogrom­ne emo­cje, ner­wy, ale też wiel­ka ra­dość, gdy wy­grał po­je­dy­nek. Ca­ła ro­dzi­na moc­no Krzy­sia wspie­ra. Na­szym ma­rze­niem jest zło­ty me­dal na igrzy­skach olim­pij­skich, naj­więk­sza na­gro­da dla spor­tow­ca. Krzyś wie, że za­wsze bę­dzie miał w nas wiel­kie wspar­cie — po­wie­dział pod­czas po­wi­ta­nia mi­strza świa­ta w ro­dzin­nym mie­ście.

W maju br. Alek­san­dra Wól­czyń­ska zdo­by­ła ty­tuł mi­strzy­ni Eu­ro­py ka­de­tek, te­raz do­rzu­ci­ła brą­zo­wy me­dal MŚ. Za­wod­nicz­ka kra­śnic­kie­go klu­bu w 1/8 fina­łów prze­gra­ła z Ro­sjan­ką Kse­nią Ne­zgo­vo­ro­wą (to za­wod­nicz­ka, któ­rą Wól­czyń­ska po­ko­na­ła w fina­ło­wej wal­ce na ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py).

Po tej prze­gra­nej na­sza za­pa­śnicz­ka tra­fiła do re­pa­sa­ży. W nich zde­cy­do­wa­nie po­ko­na­ła Hin­du­skę San­ge­eta. W wal­ce o III miej­sce nie da­ła z ko­lei szans Tur­czyn­ce Va­tan­se­ver Ayse.

O me­dal otar­ły się dwie inne za­wod­nicz­ki Su­ple­su Kra­śnik. Star­tu­ją­ca w ka­te­go­rii 46 kg Be­ata Ko­śla w wal­ce o brą­zo­wy me­dal ule­gła Włosz­ce Mor­ga­nie Ge­rard. Zaś Pau­li­na Na­sta­ro­wicz (ka­te­go­ria 60 kg) wal­ce o naj­niż­szy sto­pień po­dium ule­gła Ukra­in­ce An­he­li­nie Lu­sak. Pią­te miej­sce za­ję­ła też Anna Król (kat. 49 kg) ze Zni­cza Pod­zam­cze. Nie po­wio­dło się tym ra­zem Ewe­li­nie Ciu­nek (52 kg) z Or­ła Na­my­słów, mi­strzy­ni Eu­ro­py z maja br, któ­ra za­ję­ła 14 miej­sce, da­le­kie miej­sce, pięt­na­ste za­ję­ła też Alek­san­dra Ko­tlew­ska (kat. 65 kg) z Wi­kin­ga Wo­lin, brą­zo­wa me­da­list­ka ma­jo­wych ME.

W su­mie wśród 9 ka­de­tek star­tu­ją­cych w MŚ by­ło 8 za­pa­śni­czek z na­szych klu­bów. W za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym na 7 star­tu­ją­cych ka­de­tów dwóch re­pre­zen­to­wa­ło klu­by Zrze­sze­nia, a w sty­lu wol­nym na 8 re­pre­zen­tan­tów by­ło 5 za­wod­ni­ków z klu­bów LZS.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam