Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

24 lipca 2014

OOM łucznictwo — Nowa Ruda

W dniach 17-20 lip­ca br. od­by­ły się za­wo­dy w łucz­nic­twie w ra­mach XX Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w Spor­tach Let­nich Dol­ny Śląsk 2014. Go­spo­da­rzem by­ła Nowa Ruda. Star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 39 klu­bów (w tym po­ło­wa to klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia) z 15 wo­je­wództw. W su­mie re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te, dwa srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li.

 

Zło­te me­da­le in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­li Mag­da­le­na Śmia­łow­skaMa­rek Sza­fran (KS Spo­łem Łódź), wspól­nie wy­wal­czy­li też srebr­ny me­dal w mik­ście. Trzy me­da­le zdo­by­ła Syl­wia Zy­zań­ska (LKS Łucz­nik Ży­wiec) — sre­bro in­dy­wi­du­al­nie, zło­to w pa­rze z Do­mi­ni­kiem Pa­try­asem i w dru­ży­nie ju­nio­rek młod­szych. Brą­zo­we me­da­le in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­ły Olim­pia Kow­szyn z KS Obuw­nik Prud­nik i Do­mi­ni­ka Ko­szań­ska KŁ Chro­bry Głu­cho­ła­zy. W mik­ście brąz zdo­by­li za­wod­ni­cy Łucz­ni­ka Ży­wiec — Glo­ria Jusz­czukKon­rad Sło­wik. W dru­ży­nie dziew­cząt sre­bro zdo­był Obuw­nik Prud­nik, brąz LKS Ma­zow­sze Te­re­sin, brą­zo­wy me­dal zdo­by­li w dru­ży­nie rów­nież chłop­cy z Te­re­si­na.

W kla­sy­fika­cji koń­co­wej zwy­cię­ży­ło woj. ma­zo­wiec­kie, wy­prze­dza­jąc ślą­skie oraz łódz­kie. W punk­ta­cji klu­bów wy­grał LKS Łucz­nik Ży­wiec, trze­cie miej­sce za­ję­ło KS Spo­łem Łódź.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam