Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

24 lipca 2014

Polki medalistkami Mistrzostw Europy w łucznictwie — Echmiadzin 2014

W ar­meń­skim Ech­mia­dzin trwa­ją Mi­strzo­stwa Eu­ro­py se­nio­rów w łucz­nic­twie (21-26 lip­ca). Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła dru­ży­na ko­biet w skła­dzie Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka (Grot Za­bie­rzów), Na­ta­lia Le­śniak (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i Ju­sty­na Mo­spi­ne­k-Kluz (Piąt­ka Zgierz). W fina­le ko­biet Na­ta­lia Le­śniak, na­sza olim­pij­ka z Lon­dy­nu wal­czyć bę­dzie z Ro­sjan­ką Ta­tia­ną Se­gi­ną. Fi­nał od­bę­dzie się 26 lip­ca.

 

W dro­dze do me­da­lu Po­lki po­ko­na­ły w 1/8 re­pre­zen­ta­cję Es­to­nii (6:2, na­stęp­nie ak­tu­al­ne wi­ce­mi­strzy­nie świa­ta Dun­ki (5:4), w po­je­dyn­ku o wej­ście do fina­łu na­sze re­pre­zen­tant­ki ule­gły Fran­cji 2:6, w ba­ra­żu o brą­zo­wy me­dal po­ko­na­ły uty­tu­ło­wa­ne Ro­sjan­ki (5:4). Me­dal jest prze­pust­ką do przy­szło­rocz­nych Igrzysk Eu­ro­pej­skich w Baku oraz do­brą pro­gno­zą przed przy­szło­rocz­ny­mi kwa­li­fika­cja­mi do Igrzysk Olim­pij­skich w Rio.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam