Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

24 lipca 2014

Rafał Majka „królem gór” Tour de France!

23 lip­ca wy­cho­wa­nek Zbi­gniew Klę­ka wy­grał 17. gór­ski etap wy­ści­gu Tour de Fran­ce, na ko­lej­nym eta­pie zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce zo­stał „kró­lem gór” Tour de Fran­ce. Na 17. eta­pie Ra­fał Maj­ka po­wtó­rzył wy­czyn Ze­no­na Ja­sku­ły z 1993 roku i jak jego po­przed­nik wje­chał pierw­szy na me­tę w Sa­in­t-La­ry Pla d’Adet.! Wy­gry­wa­jąc dwa eta­py w Tour de Fran­ce stał się pierw­szym Po­la­kiem w hi­sto­rii, któ­ry tego do­ko­nał.

 

Cie­szy­my się ze wspa­nia­łej jaz­dy Po­la­ków w tym wy­ści­gu, choć ża­den z nich, ani Kwiat­kow­ski, ani Maj­ka nie ma­ją już szans aby zna­leźć się w pierw­szej „10” Tour de Fran­ce. Trze­cie miej­sce Ra­fa­ła Maj­ki na 18. eta­pie to jego czwar­te miej­sce na po­dium (do tej pory wy­grał dwa razy, raz był dru­gi). Przed ko­la­rza­mi jesz­cze trzy eta­py, w tym 26 lip­ca jaz­da in­dy­wi­du­al­na na czas. Cze­sław Lang, nasz zna­ko­mi­ty by­ły ko­larz a obec­nie or­ga­ni­za­tor i dy­rek­tor Tour de Po­lo­gne, li­czy na do­bre miej­sce w cza­sów­ce Mi­cha­ła Kwiat­kow­skie­go — Mi­chał Kwiat­kow­ski to prze­cież ju­nior­ski mistrz świa­ta w in­dy­wi­du­al­nej jeź­dzie na czas. Wy­grał też kil­ka cie­ka­wych cza­só­wek na du­żych im­pre­zach, więc je­śli te­raz bę­dzie moc­no wal­czył, to mo­że za­jąć wy­so­ką po­zy­cję — pro­gno­zu­je Lang.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam