Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

30 lipca 2014

W Eugene tylko jeden medal

27 lip­ca w Eu­ge­ne (USA) za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rów w lek­kie atle­ty­ce. Nasi re­pre­zen­tan­ci zdo­by­li je­den me­dal (zło­ty), 8 miejsc w fina­ło­wej ó­sem­ce i 34 punk­ty. W kla­sy­fika­cji punk­to­wej za­ję­li­śmy 14 miej­sce. Zło­to w pchnię­ciu ku­lą zdo­był Kon­rad Bu­ko­wiec­ki (Gwar­dia Szczyt­no). Z za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych na­sze Zrze­sze­nie naj­le­piej spi­sa­ły się ju­nior­ki — Klau­dia Kar­dasz (Po­dla­sie Bia­ły­stok) w pchnię­ciu ku­lą, So­fia En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce) w bie­gu na 1500 m, Ma­ria An­drej­czyk (Hań­cza Su­wał­ki) w rzu­cie oszcze­pem — wszyst­kie za­ję­ły 5. miej­sca.

 

Klau­dia Kar­dasz, pod­opiecz­na Prze­my­sła­wa Za­baw­skie­go wy­ni­kiem 16.29, uzy­ska­nym w dru­giej se­rii, po­pra­wi­ła re­kord ży­cio­wy. So­fi En­na­oui do miej­sca na po­dium za­bra­kło nie­speł­na dwóch se­kund, by­ła naj­lep­szą z Eu­ro­pe­jek. Oszczep­nik Ma­te­usz Kwa­śniew­ski (Ucz­niak Szpro­ta­wa) w swo­jej je­dy­nej mie­rzo­nej pró­bie uzy­skał wy­nik 66.10 i za­jął osta­tecz­nie je­de­na­ste miej­sce. Do ści­słe­go fina­łu w tej kon­ku­ren­cji nie awan­so­wał Ma­te­usz Strze­szew­ski (Po­dla­sie Bia­ły­stok). Po­wtó­rze­nie wy­ni­ku z kwa­li­fika­cji przy­nio­sło­by Ma­rii An­drej­czyk brą­zo­wy me­dal w rzu­cie oszcze­pem. Do fina­łu sko­ku wzwyż nie uda­ło się awan­so­wać Da­mia­no­wi No­wic­kie­mu — za­wod­nik bia­ło­stoc­kie­go Pod­la­sia w pierw­szych pró­bach za­li­czył 2.00 i 2.05, a na­stęp­nie miał trzy zrzut­ki na wy­so­ko­ści 2.10, awans do wal­ki o me­da­le, da­wa­ło po­ko­na­nie, w pierw­szej pró­bie, wy­so­ko­ści 2.10. Do fina­łu nie awan­so­wa­ła tak­że w rzu­cie dys­kiem Da­ria Za­baw­ska (Po­dla­sie Bia­ły­stok) oraz Jan Pa­rol (WLKS Iga­nie Nowe) w pchnię­ciu ku­lą.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam