Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

30 lipca 2014

9 medali naszych zawodników na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym

W por­tu­gal­skiej Ana­dii 27 lip­ca za­koń­czy­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn. Star­to­wa­li w nich mło­dzie­żow­cy (U­-23) i ju­nio­rzy. W su­mie nasi za­wod­ni­cy zdo­by­li 9 me­da­li — je­den zło­ty, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych. Dwa me­da­le in­dy­wi­du­al­nie zdo­był za­wod­nik UKS Li­ma­ro Kór­nik ju­nior Pa­tryk Raj­kow­ski (tre­ner Ro­bert Ta­ciak) — zło­to w ke­iri­nie i brąz w sprin­cie, do tego do­ło­żył sre­bro w dru­ży­nie m­ło­dzie­żow­ców na do­cho­dze­nie i sre­bro w dru­ży­nie ju­nio­rów w spr­ni­cie.

 

Na po­dium w ke­iri­nie sta­nę­ła tak­że ju­nior­ka Ju­li­ta Ja­go­dziń­ska KK Ta­rvo­via Tar­no­wo Pod­gór­ne (tre­ner Piotr Broń­ski) — za­ję­ła 3. miej­sce. W fina­le A, prze­gra­ła tyl­ko z Nic­ky De­gren­de­le (Bel­gia) i Ta­tia­ną Ki­se­le­vą (Ro­sja). To samo miej­sce, w tej sa­mej kon­ku­ren­cji za­jął tak­że or­lik Ma­te­usz Lipa ALKS Stal Gru­dziądz (tre­ner Adam Siecz­kow­ski). Lep­si od nie­go byli tyl­ko Ni­ki­ta Shur­shin (Ro­sja) oraz Mat­thijs Nu­chli (Ho­lan­dia).

Aga­ta Droz­dek (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) za­ję­ła w eli­mi­na­cjach wy­ści­gu in­dy­wi­du­al­ne­go na do­cho­dze­nie 4. miej­sce i ści­ga­ła się w fina­le B o brąz. Z po­je­dyn­ku z Ho­len­der­ką Bian­ką Lust wy­szła zwy­cię­sko, po­pra­wia­jąc przy oka­zji re­kord Pol­ski na 2 ki­lo­me­try — 2:28.341.

Sre­bro wy­wal­czy­ła dru­ży­na ju­nio­rek w wy­ści­gu na do­cho­dze­nie. W eli­mi­na­cjach za­ję­ła ona 2. miej­sce i w fina­le spo­tka­ła się z Bry­tyj­ka­mi. Aga­ta Droz­dek, Da­ria Pi­ku­lik (o­bie KK BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska, tre­ner Mar­cin Ada­mow), Ju­sty­na Kacz­kow­ska (UKS Gim. Two­ja Me­ri­da Imie­lin, tre­ner Piotr Sza­far­czyk), Ni­kol Pło­saj (UKS Li­ma­ro Je­dyn­ka Kór­nik, tre­ner Ro­bert Ta­ciak) nie by­ły w sta­nie po­ko­nać swo­ich ró­wie­śni­czek i zo­sta­ły wi­ce­mi­strzy­nia­mi Eu­ro­py. Suk­ces ju­nio­rek po­wtó­rzy­li tak­że mło­dzie­żow­cy w sprin­cie dru­ży­no­wym. Ma­te­usz Ru­dyk (UKS Moto Ag­bud Jelcz La­sko­wi­ce), Ma­te­usz Lipa i ju­nior Pa­tryk Raj­kow­ski ry­wa­li­zo­wa­li o zło­to z Niem­ca­mi, ale osta­tecz­nie sta­nę­li na dru­gim stop­niu po­dium.

Ju­nio­rzy Mar­cin Czysz­czew­ski (KLTC Ko­ni­n/SMS Ży­rar­dów, tre­ner Ro­bert Kie­re­jew­ski), Mi­chał Le­wan­dow­ski (KK Co­per­ni­cu­s/SMS Ży­rar­dów, tre­ner Mar­cin Mient­ki) i Pa­tryk Raj­kow­ski za­ję­li 2. miej­sce w kwa­li­fika­cjach sprin­tu dru­ży­no­we­go. W fina­le A ry­wa­li­zo­wa­li o zło­to z Ro­sją. Prze­gra­li w nim tyl­ko o 0,7 se­kun­dy.

Brąz za­wisł na szyi Da­nie­la Sta­ni­szew­skie­go. Ju­nior na co dzień re­pre­zen­tu­ją­cy KKS Cie­cha­nów (tre­ner Sta­ni­sław Gra­bow­ski), awan­so­wał do fina­łu B w wy­ści­gu in­dy­wi­du­al­nym na do­cho­dze­nie (3km) i w nim, po­ko­nał Bry­tyj­czy­ka Mat­thew Gib­so­na.

Fot. PZKol.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam