Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

30 lipca 2014

Juniorka Adrianna Jędrzejczyk mistrzynią Europy w boksie

Na za­koń­czo­nych w Asy­żu 27 lip­ca V Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py ko­biet w bok­sie re­pre­zen­tant­ki na­sze­go kra­ju zdo­by­ły aż 11 me­da­li (3 zło­te, 4 srebr­ne i 4 brą­zo­we me­da­le). W mi­strzo­stwach star­to­wa­ły ju­nior­ki (daw­niej ka­det­ki) i gru­pa mło­dzie­żo­wa (17-18 lat). Zło­ty me­dal wśród ju­nio­rek w kat. 63 kg zdo­by­ła Ad­rian­na Ję­drzej­czyk z KS Skal­nik Wi­śniów­ka. W dro­dze po me­dal pod­opiecz­na tre­ne­ra Ja­nu­sza Do­ma­ga­ły po­ko­na­ła Ro­sjan­kę Ta­ty­anę Do­vgay­ę, Wę­gier­ką Ber­nar­dett Gall, a w fina­le Ru­mun­kę Io­ne­lę Ungu­re­anu.

 

Ad­rian­na tre­nu­je boks od 3 lat. Pierw­szy raz star­to­wa­ła w za­wo­dach w mar­cu 2013 roku. — Tre­nu­ję 3 razy w ty­go­dniu w klu­bie a na­stęp­ne 3 dni sama albo z ta­tą, w nie­dzie­le zwy­kle od­po­czy­wam. Mnó­stwo cza­su po­świę­cam temu co ro­bię po­nie­waż chcę osią­gnąć jak naj­wię­cej. Tre­nin­gi wy­ma­ga­ją wie­le wy­sił­ku ale to mnie nie znie­chę­ca. My­ślę że cięż­ka pra­ca ja­ką wkła­dam z boks kie­dyś za­pro­cen­tu­je — mó­wi o so­bie.

W su­mie w mi­strzo­stwach wy­stą­pi­ło 14 za­wod­ni­czek. W kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej Pol­ska za­ję­ła 2 miej­sce, tuż za Ro­sją. Wy­nik Po­lek to ogrom­na za­słu­ga mło­de­go tre­ne­ra ka­dry, 38-let­nie­go To­ma­sza Ró­żań­skie­go.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam