Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

30 lipca 2014

Srebro Natalii Leśniak w ME seniorów w łucznictwie

Na­ta­lia Le­śniak (Łucz­nik Ży­wiec) zdo­by­ła w ar­meń­skim Ecz­mia­dzy­nie srebr­ny me­dal łucz­ni­czych mi­strzostw Eu­ro­py. Wcze­śniej jak in­for­mo­wa­li­śmy brą­zo­wy dru­ży­no­wo wy­wal­czy­ły: Le­śniak, Ju­sty­na Mo­spi­ne­k-Kluz (UKS Piąt­ka Zgierz) i Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka (UKS Grot Za­bie­rzów). W fina­le Le­śniak prze­gra­ła z Ro­sjan­ką Ta­tia­ną Sie­gi­ną. To naj­więk­szy suk­ces w ka­rie­rze tej 23-let­niej za­wod­nicz­ki LKS Łucz­nik Ży­wiec. To tak­że naj­więk­szy suk­ces pol­skiej łucz­nicz­ki na tej im­pre­zie od 2004 roku. Wte­dy to mi­strzy­nią Eu­ro­py zo­sta­ła Iwo­na Dzię­cio­ł-Mar­cin­kie­wicz.

 

W gro­nie 73 za­wod­ni­czek na 17. miej­scu upla­so­wa­ła się Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka, a na 33. Mo­spi­ne­k-Kluz. Go­rzej po­wio­dło się na mi­strzo­stwach łucz­ni­kom — naj­wyż­sze miej­sce za­jął Sła­wo­mir Na­pło­szek (Łucz­ni­czy Ma­ry­mont War­sza­wa) — 17., 33. był Piotr No­wak (Ka­ri­ma Przą­sław), 57. Pa­weł Ma­rzec (UKS Ta­lent Wro­cław). Star­to­wa­ło 104 za­wod­ni­ków.

Tuż po zdo­by­ciu me­da­lu Na­ta­lia Le­śniak udzie­li­ła wy­wia­du por­ta­lo­wi igrzy­ska­24, w któ­rym po­wie­dzia­ła m.in.: Je­stem bar­dzo za­do­wo­lo­na z mo­je­go star­tu w Mi­strzo­stwach Eu­ro­py, choć jest ma­ły nie­do­syt po in­dy­wi­du­al­nym fina­le (z Ro­sjan­ką Na­ta­lia prze­gra­ła 6:0). Nie­ste­ty w fina­ło­wym po­je­dyn­ku z Ta­tia­ną stres wy­grał. Za­bra­kło nie­ste­ty swo­bod­ne­go strze­la­nia jak w dniu eli­mi­na­cji i pew­no­ści sie­bie z mo­jej stro­ny.

Na zdję­ciu: po­wi­ta­nie na­szych me­da­li­stek na lot­ni­sku — fot. PZŁ


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam