Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 września 2014

25 medali naszych lekkoatletów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

W dniach 30-31 sierp­nia w Ino­wro­cła­wiu od­by­ły się 31. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski. Sta­wi­ła się ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 21 me­da­li (12 zło­tych, 8 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le dla Ka­ro­li­ny Ko­łe­czek, Da­mia­na Czy­kie­ra, Pau­li­ny Mi­kie­wicz, Ali­cji Ko­nie­czek, Ma­cie­ja Bie­law­ca, Ane­ty Rydz, Ka­ro­li­ny Mar­kie­wicz, Anny Wlo­ki, Sła­wo­mi­ra Gla­piń­skie­go, Ka­ta­rzy­ny Rut­kow­skiej i Szy­mo­na Kul­ki. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry wy­prze­dził o 170 pkt AZS AWF Kra­ków i o 185 pkt. AZS AWF War­sza­wa.

 

A oto szcze­gó­ły. Trze­ci zło­ty me­dal MP U-23 w bie­gu na 110 m przez płot­ki wy­wal­czył Da­mian Czy­kier (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) swym naj­lep­szym wy­ni­kiem 14.16. Pierw­szy w ka­rie­rze ty­tuł MP mło­dzie­żow­ców zdo­by­ła Ka­ro­li­na Ko­łe­czek UKS Trój­ka San­do­mierz. (13.58), dwu­krot­na mi­strzy­ni Pol­ski se­nio­rek.

W bie­gu na 1500 m po za­cię­tym fini­szu Pau­li­na Mi­kie­wicz KS Pod­la­sie Bia­ły­stok (4:20.04) o dwie dzie­sią­te se­kun­dy wy­prze­dzi­ła Mo­ni­kę Ha­ła­sę (UKS Olim­pia Za­brze). Przed ro­kiem ko­lej­ność na po­dium by­ła od­wrot­na. Pau­li­na wy­gra­ła tak­że bieg na 800 m. Wśród pa­nów na 1500 m brą­zo­wy me­dal dla Bar­to­sza Ko­tłow­skie­go LKS Ostro­mec­ko. W bie­gu prze­szko­do­wym na 3000 m zwy­cię­ży­li 20-lat­ko­wie, Ali­cja Ko­nie­czek WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo (10:37.59) i Ma­ciej Bie­la­wiec KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry cza­sem 9:00.84 o po­nad 5 se­kund po­pra­wił ży­ciów­kę. Sre­bro zdo­był An­drzej Ro­gie­wicz (LKS Zan­tyr Sztum).

Dzie­wią­ty zło­ty me­dal mi­strzostw Pol­ski w ka­rie­rze (w czte­rech ka­te­go­riach wie­ko­wych) zdo­by­ła skocz­ki­ni wzwyż Ane­ta Rydz RLTL ZTE Ra­dom (1.79). Ka­ro­li­na Mar­kie­wicz KS Pod­la­sie Bia­ły­stok do sre­bra w sko­ku w dal do­da­ła zło­to w trój­sko­ku (12.52, wszyst­kie sześć sko­ków za­war­ła w 18 cen­ty­me­trach). W pchnię­ciu ku­lą pań zwy­cię­ży­ła Anna Wlo­ka LUKS Po­dium Kup (16.80), ha­lo­wa mi­strzy­ni Pol­ski se­nio­rek. W pchnię­ciu ku­lą męż­czyzn brąz dla Do­mi­ni­ka Wit­cza­ka (RLTL ZLE Ra­dom).

W rzu­cie oszcze­pem po­dob­nie jak przed ro­kiem sre­bro dla Ka­ro­li­ny Boł­dysz KS Po­lo­nia Pa­słęk (50.38). Na prze­cięt­nym po­zio­mie stał kon­kurs rzu­tu oszcze­pem męż­czyzn, sre­bro dla Kac­pra Olesz­czu­ka KS Po­lo­nia Pa­słęk, któ­ry jed­nak nie prze­kro­czył 70 me­trów. Mło­ciar­ka San­dra Ma­li­now­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok zdo­by­ła sre­bro, ale od mi­strzy­ni Mal­wi­ny Ko­pron (AZS Po­znań) by­ła gor­sza aż 6,5 m. Zło­to w trój­sko­ku dla Sła­wo­mi­ra Gla­piń­skie­go MULKS MOS Sie­radz, brąz dla Ma­te­usza Kraw­czy­ka LLKS Po­mo­rze Star­gard. W bie­gu na 400 m ppł dwa me­da­le dla za­wod­ni­ków RLTL ZTE Ra­dom — Ja­kub Smo­liń­ski sre­bro, Piotr Szew­czyk brąz. W rzu­cie dys­kiem sre­bro dla An­dże­li­ki Przy­byl­skiej KKL Ro­dło Kwi­dzyn (52.63). Ka­ta­rzy­na Rut­kow­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok nie zdo­by­wa­ła me­da­li w młod­szych ka­te­go­riach wie­ko­wych, de­biut w mło­dzie­żo­wej wy­pa­da świet­nie — zło­to na 5000 m (cza­sem 17:06.63 po­pra­wi­ła ży­ciów­kę aż o po­nad 37 se­kund). Rów­nież Szy­mon Kul­ka UKS Li­pin­ki (14:27.60) zdo­był ty­tuł mi­strzow­ski na tym dy­stan­sie, a brąz wy­wal­czył Bar­tosz Ko­tłow­ski LKS Ostro­mec­ko.

Nie uda­ło się sprin­te­rom (4x100) KS Pod­la­sie Bia­ły­stok wy­wal­czyć trze­cie­go ty­tu­łu mi­strzow­skie­go z rzę­du, tym ra­zem sre­bro.

Fot. spor­to­wy Ino­wro­cław


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam