Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

15 grudnia 2014

Drużynowy Puchar Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów trafił do WLKS Siedlec Nowe Iganie

6 grud­nia w Do­bry­szy­cach, z udzia­łem 7 ze­spo­łów (w tym sze­ściu klu­bów Zrze­sze­nia LZS) ro­ze­gra­ny zo­stał Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski Ko­biet. Pierw­szy­mi trium­fa­tor­ka­mi zo­sta­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie uzy­sku­jąc 1001,4 pkt. Zwy­cięż­czy­nie wy­stą­pi­ły w skła­dzie: Wio­le­ta Ja­strzęb­ska, Aga­ta Rok, Kin­ga MrózKa­ta­rzy­na Li­sew­ska. Dru­gie miej­sce wy­wal­czy­ły za­wod­nicz­ki CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów — 918,4 pkt. a trze­cie go­spo­darz tur­nie­ju — LKS Do­bry­szy­ce — 885,4 pkt.

 

Na do­bry­szyc­kim po­mo­ście ze­spo­ły ry­wa­li­zo­wa­ły w 4-o­so­bo­wych skła­dach. Na re­zul­tat koń­co­wy ze­spo­łu skła­dał się wy­nik wg pkt. Sinc­la­ira wszyst­kich za­wod­ni­czek po­więk­szo­ny o do­da­tek punk­to­wy w za­leż­no­ści od wie­ku. Kil­ka za­wod­ni­czek po­bi­ło re­kor­dy ży­cio­we. Świet­nie za­pre­zen­to­wa­ła się Syl­wia Oleś­kie­wicz, któ­ra po raz ko­lej­ny udo­wod­ni­ła, że jest wy­so­kiej kla­sy za­wod­nicz­ką, ata­ko­wa­ła z po­wo­dze­niem wła­sne re­kor­dy Pol­ski do lat 15 w kat. 48 kg. Pod­opiecz­na Se­ba­stia­na Ołub­ka w pod­rzu­cie po­ra­dzi­ła so­bie ze sztan­gą wa­żą­cą 74 kg i usta­no­wi­ła swój 36. re­kord Pol­ski w tym roku.

In­dy­wi­du­al­nie naj­lep­szy wy­nik za­wo­dów uzy­ska­ła Ka­ta­rzy­na Kra­ska (Pol­wi­ca Wierzb­no­/Gór­nik Po­lko­wi­ce) — 255,2 pkt., nie­znacz­nie wy­prze­dza­jąc Wio­le­tę Ja­strzęb­ską (WLKS Sie­dl­ce) — 254,8 pkt. i Syl­wię Oleś­kie­wicz (LKS Do­bry­szy­ce­/O­me­ga Klesz­czów) — 254,0 pkt.

Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski Ko­biet był ostat­nią w tym roku ogól­no­pol­ską im­pre­zą or­ga­ni­zo­wa­ną przez Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów. Tur­niej był moż­li­wy do zre­ali­zo­wa­nia dzię­ki ogrom­ne­mu za­an­ga­żo­wa­niu Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go w Do­bry­szy­cach, Łódz­kie­go OZPC i Pu­blicz­ne­go Gim­na­zjum w Do­bry­szy­cach oraz wspar­ciu finan­so­we­mu Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, fir­mie An­wil — spon­so­ro­wi Re­pre­zen­ta­cji Pol­ski oraz Gmi­nie Do­bry­szy­ce i fir­mie Sol­park Klesz­czów.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam