Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

22 grudnia 2014

Złota Odznaka Honorowa Krajowego Zrzeszenia LZS dla Adama Gocela

Pre­zy­dium Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS pod­ję­ło w lip­cu de­cy­zję o przy­zna­niu Ada­mo­wi Go­ce­lo­wi Zło­tej Od­zna­ki Ho­no­ro­wej Zrze­sze­nia LZS. Uro­czy­stość wrę­cze­nia od­zna­ki od­by­ła się 12 grud­nia w War­sza­wie pod­czas Kon­fe­ren­cji Szko­le­nio­wej. Adam Go­cel to naj­wyż­sze wy­róż­nie­nia na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia otrzy­mał za stwo­rze­nie pro­gra­mu te­le­wi­zyj­ne­go „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”, któ­re­go nie­od­łącz­nym ele­men­tem jest Ogól­no­pol­ski Tur­niej Chłop­ców pod tą sa­mą na­zwą, któ­ry w tym roku ob­cho­dził ju­bi­le­usz 30-le­cia. Co roku w tur­nie­ju gra kil­ka ty­się­cy dru­żyn, w fina­łach cen­tral­nych wy­stą­pi­ło 256 ze­spo­łów. W su­mie na wszyst­kich szcze­blach tur­nie­ju za­gra­ło przez ten czas po­nad mi­lion mło­dych pił­ka­rzy.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam