Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

22 grudnia 2014

Konferencja Szkoleniowa Krajowego Zrzeszenia LZS

12 i 13 grud­nia w War­sza­wie, w sie­dzi­bie PKOl od­by­ła się Kon­fe­ren­cja Szko­le­nio­wa pod ha­słem „Ak­tyw­ność fizycz­na osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. Na­szym part­ne­rem był ESPAR 50+, czy­li Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­mo­cji Ak­tyw­no­ści Ru­cho­wej 50+, któ­rej pre­ze­sem jest prof. Ewa Koz­droń z war­szaw­skiej AWF. W kon­fe­ren­cji udział wzię­ło po­nad 120 osób. Skła­da­ła się z czę­ści dy­dak­tycz­nej i warsz­ta­to­wej. W kon­fe­ren­cji udział wzię­li m.in.: mi­ni­ster pra­cy i po­li­ty­ki spo­łecz­nej Wła­dy­sław Ko­si­niak Ka­mysz, pre­zes PKOl An­drzej Kra­śnic­ki, Ma­rze­na Bre­za, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Po­li­ty­ki Se­nio­ral­nej Mi­ni­ster­stwa Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej, Woj­ciech Ku­dlik, za­stęp­ca dy­rek­to­ra De­par­ta­men­tu Sport dla Wszyst­kich w Mi­ni­ster­stwie Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Ta­de­usz Ro­żej z tego de­par­ta­men­tu a tak­że człon­ko­wie Pre­zy­dium i Ple­num Rady Głów­nej KZ LZS, prze­wod­ni­czą­cy wo­je­wódz­kich zrze­szeń LZS, dzia­ła­cze i tre­ne­rzy. Pod tek­stem film o kon­fe­ren­cji.

 

Pani Ma­rze­na Bre­za w swo­im wy­stą­pie­niu po­in­for­mo­wa­ła uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji o prio­ry­te­tach swo­je­go de­par­ta­men­tu i o Rzą­do­wym Pro­gra­mie na rzecz Ak­tyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych. Wkrót­ce ogło­szo­ny zo­sta­nie kon­kurs ofert na 2015 rok. Za­chę­ca­ła do skła­da­nia ofert, choć jak za­zna­czy­ła kon­ku­ren­cja jest du­ża. Dy­rek­tor Woj­ciech Ku­dlik za­pew­nił, że MSiT kon­ty­nu­ować bę­dzie pro­gra­my, któ­re pro­mo­wać bę­dą ak­tyw­ność fizycz­ną osób star­szych. Uczest­ni­cy obej­rze­li też film z re­ali­za­cji na­sze­go za­da­nia „Ak­tyw­ny Se­nior LZS” (film pod tek­stem).

Na­stęp­nie uczest­ni­cy wy­słu­cha­li kil­ku wy­kła­dów. Pani prof. Ewa Koz­droń z AWF War­sza­wa mó­wi­ła na te­mat sty­lu ży­cie, o tym jaka jest rze­czy­wi­stość a ja­kie po­trze­by, o tym, ja­ką ro­lę w ży­ciu czło­wie­ka peł­ni ruch. Prze­ko­ny­wa­ła, że naj­waż­niej­sze jest to by sta­rzeć się w zdro­wiu, czy­li być sa­mo­dziel­nym jak naj­dłu­żej. Z ko­lei dr Mag­da­le­na Biał­kow­ska z In­sty­tu­tu Żyw­no­ści i Ży­wie­nia mó­wi­ła o pra­wi­dło­wej die­cie. Jak, co i ile jeść. O bu­do­wa­niu po­staw proz­dro­wot­nych, o psy­cho­lo­gii sta­rze­nia się w wy­stą­pie­niu „Old­girls, old­boys… nie daj­my się wy­au­to­wać” mó­wi­ła dr Ja­dwi­ga Kło­dec­ka­-Ro­żal­ska z War­szaw­skiej AWF. Wszyst­kie pa­nie od­po­wia­da­ły też na licz­ne py­ta­nia słu­cha­czy.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­czo­no też cer­ty­fika­ty uczest­ni­kom szko­le­nia, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez KZ LZS w maju i wrze­śniu dla se­nio­ró­w-a­ni­ma­to­rów pt.„Lep­sza je­sień ży­cia”.

Na­stęp­nie część uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji wy­słu­cha­ła ko­lej­ne­go wy­kła­du. Tym ra­zem o die­cie garst­ko­wej i o tym, że ży­wie­nie to też le­cze­nie mó­wi­ła dr Anna Le­witt. Twór­cą die­ty garst­ko­wej jest tre­ner zma­ga­ją­cej się z cu­krzy­cą ak­tor­ki Hal­le Ber­ry — Si­mon Wa­ter­son. Jej za­sa­dy od­świe­ży­ła w na­szym kra­ju wła­śnie pani dr Anna Le­witt, au­tor­ka trzech ksią­żek na ten te­mat. Poza od­chu­dza­niem, głów­nym ce­lem tego typu sty­lu od­ży­wia­nia jest oczysz­cze­nie or­ga­ni­zmu z tok­syn oraz skur­cze­nie żo­łąd­ka.

W tym sa­mym cza­sie dru­ga część uczest­ni­ków w sali fit­ness mia­ła za­ję­cia prak­tycz­ne: pra­wi­dło­we­go cho­dze­nia z kij­ka­mi uczy­ła dr Anna Leś z AWF War­sza­wa; o tym ja­kie ćwi­cze­nia gim­na­stycz­ne mo­że wy­ko­ny­wać oso­ba star­sza, ja­ką ro­lę mo­że speł­niać ta­niec, gry plan­szo­we czy re­lak­sa­cja mó­wi­ła i po­ka­zy­wa­ła jej ko­le­żan­ka z uczel­ni Ewa Nie­dziel­ska.

Pod­czas kon­fe­ren­cji każ­dy uczest­nik mógł do­ko­nać ba­da­nia po­zio­mu cu­kru, ci­śnie­nia oraz skła­du cia­ła.

Po­ni­żej fil­my prze­bie­gu kon­fe­ren­cji i za­da­nia „Ak­tyw­ny Se­nior LZS” a tak­że pre­zen­ta­cja z prze­bie­gu szko­le­nia „Lep­sza je­sień ży­cia”.

 

Prezentacja_seniorzy_szkolnie_2.pptx

 


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam