Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

22 grudnia 2014

Podsumowanie udziału Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego w 2014 roku

13 grud­nia w War­sza­wie Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia swo­je­go udzia­łu w sys­te­mie spor­tu mło­dzie­żo­we­go. Na­gro­dzi­li­śmy naj­lep­sze klu­by, pu­cha­ry otrzy­ma­ły tak­że wo­je­wódz­kie zrze­sze­nia LZS za współ­za­wod­nic­two w mi­strzo­stwach Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia. Uro­czy­stość od­by­ła się w sie­dzi­bie Pol­skie­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go. W 2014 roku do­ro­bek KZ LZS wy­niósł 34253,99 pkt., co sta­no­wi 23,19% ca­łe­go do­rob­ku spor­tu mło­dzie­żo­we­go. Ozna­cza to, że za­wod­ni­cy z klu­bów LZS zdo­by­wa­ją co czwar­ty punkt. Punk­to­wa­ło 723 klu­bów w 57 spor­tach. W su­mie na­gro­dzo­no 57 klu­bów w 39 spor­tach.

Na­gro­dy wrę­cza­li m.in.: prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej KZ LZS, mi­ni­ster Wła­dy­sław Ko­si­niak Ka­mysz, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­koJó­zef Po­te­ru­cha, czło­nek pre­zy­dium Ja­cek Ku­cy­ba­ła oraz doc. dr Ka­je­tan Hą­dze­lek, czło­nek Klu­bu Fair Play PKOl i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ko­mi­te­tu Fair Play im. Pier­re’a de Co­uber­tin i Ta­de­usz Ro­żej z De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Im­pre­zę pro­wa­dzi­li Krzysz­tof Pia­sek, se­kre­tarz RG KZ LZS i Sta­ni­sław Ko­peć, czło­nek pre­zy­dium Za­chod­nio­po­mor­skie­go Z LZS i pre­zes Za­chod­nio­po­mor­skiej Rady Olim­pij­skiej.

 

W tzw. dys­cy­pli­nach wio­dą­cych, czy­li w ko­lar­stwie, lek­ko­atle­ty­ce, łucz­nic­twie, nar­ciar­stwie kla­sycz­nym, pod­no­sze­niu cię­ża­rów, za­pa­sach w sty­lu wol­nym męż­czyzn, w za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym, w za­pa­sach ko­biet i te­ni­sie sto­ło­wym na­gro­dzo­no trzy naj­lep­sze klu­bu, w po­zo­sta­łych 29 spor­tach tyle te klu­by, któ­re we współ­za­wod­nic­twie za­ję­ły pierw­sze miej­sce.

W kla­sy­fika­cji Zrze­sze­nia zwy­cię­ży­ło wo­je­wódz­two wiel­ko­pol­skie, w któ­rym 86 klu­bów w 35 dys­cy­pli­nach zdo­by­ło 4517,82 pkt., co sta­no­wi 28,13 % punk­tów wnie­sio­nych w do­ro­bek wo­je­wódz­twa, dru­gie miej­sce za­ję­ło wo­je­wódz­two lu­bel­skie, w któ­rym 60 klu­bów w 28 dys­cy­pli­nach zdo­by­ło 3 869,53 pkt., co sta­no­wi 57,38% pkt. wnie­sio­nych w do­ro­bek wo­je­wódz­twa, trze­cie miej­sce za­ję­ło wo­je­wódz­two ma­zo­wiec­kie, w któ­rym 42 klu­by w 21 dys­cy­pli­nach zdo­by­ły 3007,55 pkt., co sta­no­wi 16,02 % wkła­du w do­ro­bek wo­je­wódz­twa.

Po­ni­żej li­sta na­gro­dzo­nych klu­bów.

 

Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2014 roku
Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz
2. UKS Jedynka Kórnik
3. KK Tarnowia Tarnowo Podgórne
Lekkoatletyka
1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. RLTL ZTE Radom
Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka
Narciarstwo klasyczne
1. NKS Trójwieś Bieskidzka
2. LKS Poroniec Poronin
3. MULKS Tomaszów Lubelski
Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. LUKS Gryf Bujny
3. LKS Dobryszyce
Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Nowe Iganie
3. ULKS Olimpijczyk Chełm
Zapasy styl wolny M
1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn
Zapasy styl klasyczny
1. AKS Piotrków Trybunalski
2. KS Sobieski Poznań
3. GKS Cartusia Kartuzy
Tenis stołowy
1. GLKS Nadarzyn
2. MLKS Ostródzianka Ostróda
3. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński

Badminton
UKS Hubal Białystok
Biathlon
BLKS Żywiec
Boks
KKB Rushh Kielce
Hokej na trawie K
ULKS Nysa
Hokej na trawie M
LKS Gąsawa
Jeździectwo
Jeździecki KS w Jaroszówce

Kajak polo
MOSW Choszczno
Kajakarstwo klasyczne
MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe
LKK Drzewica
Kickboxing
KS Zamek Kurzętnik
Łyżwy krótkie
Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn
Łyżwiarstwo szybkie
LKS Poroniec Poronin
Orientacja sportowa
HKS Azymut Mochy
Piłka nożna K
KKPK Medyk Konin
Piłka nożna M
PLUKS Pomologia Prószków
Piłka ręczna K
MKS Padwa Zamość
Piłka ręczna M
MKS Padwa Zamość
Piłka siatkowa K
MKS Świdnica
Piłka siatkowa M
KPS Progress Września
Pływanie
LKS Omega Kleszczów
Saneczkarstwo
UKS Nowiny Wielkie
Sporty wrotkarskie
UKS Znicz Kłodzko
Strzelectwo sportowe
KS Społem Łódź
Sumo
LKS Spartakus Pyrzyce
Szachy
MUKS Stoczek 45 Białystok
Taekwondo ITF
KS Dragon Janów
Taekwondo olimpijskie
ULKS Borne Sulinowo
Triathlon
Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn
Unihokej
MLUKS Jedynka Trzebiatów
Żeglarstwo
WKŻ Wolsztyn

 

Kra­jo­we Zrze­sze­nie od lat or­ga­ni­zu­je swo­je mi­strzo­stwa. W 2014 roku zor­ga­ni­zo­wa­no 19 im­prez mi­strzow­skich w 8 spor­tach. Łącz­nie wzię­ło w nich udział 3278 uczest­ni­ków. W ra­mach mi­strzostw pro­wa­dzo­ne jest współ­za­wod­nic­two wo­je­wódz­kich zrze­szeń. W 2014 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło w nim woj. wiel­ko­pol­skie, któ­re uzy­ska­ło 1447 pkt. — zło­żył się na start 496 za­wod­ni­ków z 52 klu­bów na 14 mi­strzo­stwach. Dru­gie miej­sce za­ję­ło woj. lu­bel­skie — 1131 pkt., 317 za­wod­ni­ków z 36 klu­bów w 12 mi­strzo­stwach, na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ło się woj. ma­zo­wiec­kie z 1001,5 pkt. — 272 za­wod­ni­ków z 25 klu­bów star­to­wa­ło w 12 mi­strzo­stwach.

Wię­cej na te­mat współ­za­wod­nic­twa w sys­te­mie spor­tu mło­dzie­żo­we­go i na­sze­go zrze­sze­nio­we­go oraz o re­ali­za­cji za­dań po­wie­rzo­nych Zrze­sze­niu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi moż­na prze­czy­tać w ostat­nim nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych” za­miesz­czo­nym na tej stro­nie w menu „Wy­daw­nic­twa”.

Po­ni­żej film z uro­czy­sto­ści.

 


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam