Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

18 maja 2015

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Tenisie Stołowym — 12 medali dla naszych zawodników

W dniach 14-17 maja w Lu­bo­niu od­by­ły się In­dy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Za­wod­ni­cy zrze­sze­ni w klu­bach KZ LZS zdo­by­li 12 me­da­li — 2 zło­te (gra po­dwój­na i dru­ży­na — za­wod­ni­cy z UKS Pło­mień Li­ma­no­wa — Bar­tosz Suł­kow­skiDa­wid Ko­smal), 2 srebr­ne i 8 brą­zo­wych. Pra­wo star­tu w mi­strzo­stwach mia­ło po 32 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków naj­lep­szych w ran­kin­gu PZTS oraz po dwo­je te­ni­si­stów z każ­de­go wo­je­wódz­twa rów­nież naj­lep­szych w ran­kin­gu. Wśród mło­dzi­czek star­to­wa­ło 28 za­wod­ni­czek z na­szych klu­bów (na 64 uczest­ni­czą­ce) i 21 mło­dzi­ków (też na 64 uczest­ni­czą­cych).

 

W grze in­dy­wi­du­al­nej mło­dzi­czek na trze­cim stop­niu po­dium sta­nę­ły Zu­zan­na Ko­zioł z LUKS Skrzy­szów i Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska z UKS TS Ósem­ka Bia­ły­stok. Srebr­ny me­dal w grze in­dy­wi­du­al­nej wśród mło­dzi­ków zdo­był Ja­kub Kwa­piś z MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka, a brą­zo­wy me­dal zdo­był Bar­tosz Suł­kow­ski z UKS Pło­mień Li­ma­no­wa.

W grze po­dwój­nej mło­dzi­czek wy­star­to­wa­ły 32 pary, brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska w pa­rze z So­nią Gen­de­rą (mi­strzy­ni in­dy­wi­du­al­na) z KU AZS EU Wro­cław i Mar­ty­na Stach­niak MLKS Nurt Prze­myśl w pa­rze z Zu­zan­ną Ko­wal­czyk z KS Gor­ce Nowy Targ. W grze po­dwój­nej mło­dzi­ków wy­star­to­wa­ło 30 par, zło­to dla pary z UKS Pło­mień Li­ma­no­wa Bar­to­sza Suł­kow­skie­goDa­wi­da Ko­sma­li, sre­bro dla Mi­ko­ła­ja Ki­ciń­skie­go GLKS Nada­rzyn w pa­rze z Łu­ka­szem So­ko­łow­skim KS Spój­nia War­sza­wa, brą­zo­we me­da­le dla Ja­ku­ba Kwa­pi­sia (M­LUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka) w pa­rze z Ma­cie­jem Ku­bi­kiem z SCKiS Hals War­sza­wa i dla pary Ja­kub Jan­kow­ski KS Po­lo­nia Śmi­giel i Pa­tryk Pyśk z LKTS Lu­boń.

W tur­nie­ju dru­ży­no­wym brą­zo­wy me­dal mło­dzi­czek z LUKS Skrzy­szów — Mi­cha­li­ny Ka­sprzykZu­zan­ny Ko­zioł. W tur­nie­ju mło­dzi­ków zło­ty me­dal dla dru­ży­ny UKS Pło­mień Li­ma­no­wa — Bar­to­sza Suł­kow­skie­go Da­wi­da Ko­sma­li.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam