Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

18 maja 2015

Paulina Kaczyńska mistrzynią Polski w biegu na 10 000 metrów

16 maja w Wie­licz­ce od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w bie­gu na 10 000 me­trów. Wśród ko­biet wy­gra­ła Pau­li­na Ka­czyń­ska, za­wod­nicz­ka WMLKS Po­mo­rze Star­gard Szcze­ciń­ski, któ­ra po­pra­wi­ła na bież­ni Ma­ło­pol­skiej Are­ny Lek­ko­atle­tycz­nej swój re­kord ży­cio­wy o po­nad 2 mi­nu­ty — jej czas to 33:26.59. Wśród ko­biet star­to­wa­ło 12 za­wod­ni­czek, wśród męż­czyzn 30 za­wod­ni­ków.

Foto: PZLA — Wie­sław Pe­ruc­ki


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam