Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

18 maja 2015

Paweł Fajdek świetnie zaczął sezon i... został ojcem

Nasz mistrz świa­ta i ak­tu­al­ny li­der świa­to­wych ta­bel w rzu­cie mło­tem zo­stał 17 maja oj­cem. Jego po­cie­cha wa­ży 2800 gra­mów i mie­rzy 54 cen­ty­me­try. Szczę­śli­wym Ro­dzi­com skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje! Dzień wcze­śniej Pa­weł Faj­dek wy­grał kon­kurs rzu­tu mło­tem w 41. mi­tyn­gu We­rfer­ta­ge w nie­miec­kim Hal­le. Uzy­skał wy­nik 82,76 m, naj­lep­szy w tym roku na świe­cie (re­kord Pol­ski na­le­ży do nie­go i wy­no­si 83,48). Za­wod­nik klu­bu Agros Za­mość po­zo­sta­je je­dy­nym, któ­ry w tym se­zo­nie po­ko­nał gra­ni­cę 80 m — wy­prze­dza mi­strza olim­pij­skie­go Krisz­ti­ána Par­sa 79.42 i Woj­cie­cha No­wic­kie­go (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) 78.71.

 

W kwiet­niu nasz lek­ko­atle­ta tre­no­wał w Ar­gen­ty­nie. — Tre­no­wa­łem ostroż­niej i spo­koj­niej. Nic nie by­ło na wa­ria­ta i ni­gdzie się nie spie­szy­łem. I chy­ba wła­śnie dzię­ki temu omi­nę­ły mnie kon­tu­zje. W for­mie mam być w sierp­niu i na ra­zie wszyst­ko ukła­da się bar­dzo do­brze — po­wie­dział po po­wro­cie ze zgru­po­wa­nia.

Od­da­łem w tym cza­sie ja­kieś 100 rzu­tów mniej, niż by­ło to za­pla­no­wa­ne. Wszyst­ko przez za­wo­dy, w ja­kich tam star­to­wa­li­śmy. Mimo wszyst­ko je­stem bar­dzo za­do­wo­lo­ny, bo zro­bi­li­śmy bar­dzo du­żą pra­cę i co naj­waż­niej­sze — nic mnie nie boli — pod­kre­ślił.

Obóz w Bu­enos Aires miał dać tak­że Fajd­ko­wi od­po­wiedź, jak jego or­ga­nizm za­re­agu­je na zmia­nę kli­ma­tu i stref cza­so­wych w kon­tek­ście przy­szło­rocz­nych igrzysk olim­pij­skich w Rio de Ja­ne­iro.

Oka­za­ło się, że re­agu­ję bar­dzo do­brze. Ten kli­mat i stre­fa cza­so­wa bar­dzo mi od­po­wia­da­ją. Czy przy­je­dzie­my tu na akli­ma­ty­za­cję przed olim­pia­dą? Wąt­pię, bo aku­rat rzut mło­tem jest pod ko­niec im­pre­zy i pew­nie nie bę­dzie żad­nych zgru­po­wań wcze­śniej — do­dał.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam