Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

18 maja 2015

Nasi zawodnicy w składzie biało-czerwonych na MŚ juniorów w podnoszeniu Ciężarów — Wrocław 2015

Już tyl­ko nie­ca­łe dwa ty­go­dnie dzie­lą nas od Mi­strzostw Świa­ta Ju­nio­rów w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów — od­bę­dą się one 3-13 czerw­ca we wro­cław­skiej hali „Or­bi­ta”. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w kom­ple­cie — 7 za­wod­ni­czek i 8 za­wod­ni­ków. Wśród nich bę­dzie 5 za­wod­ni­czek z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i 6 za­wod­ni­ków. Jak wi­dać „mło­de cię­ża­ry” opar­te są o klu­by Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta „na­szych” uczest­ni­ków tych mi­strzostw.

 

Jak za­de­cy­do­wał tre­ner ka­dry ju­nio­rek Ma­rek Sach­ma­ciń­ski oraz tre­ner współ­pra­cu­ją­cy z ka­drą Ja­cek Ma­zur we Wro­cła­wiu Pol­skę re­pre­zen­to­wać bę­dą na­stę­pu­ją­ce za­wod­nicz­ki z klu­bów Zrze­sze­nia LZS: kat. 48 kg Agniesz­ka Kucz­ma­szew­ska (KS Agros Za­mość), kat. 53 kg — Mar­le­na Po­la­kow­ska (GLKS PO­M-I­skra Pio­tro­wi­ce), kat. 58 kg — Aga­ta Rok (WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie), kat. 63 kg — Iza­be­la Wró­blew­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), kat. + 75 kg — Mag­da­le­na Ka­ro­lak (W­łók­niarz Kon­stan­ty­nów). Re­zer­wę sta­no­wią: Alek­san­dra Pe­płow­ska (kat. 58 kg, CLKLS Ma­zo­via Cie­cha­nów), Do­ro­ta Ku­bi­ca (kat. 75 kg, LKS Do­bry­szy­ce).

Z ko­lei tre­ner ka­dry ju­nio­rów Zdzi­sław Fa­raś oraz tre­ner współ­pra­cu­ją­cy z ka­drą Mi­ro­sław Chle­bosz na MŚ po­wo­ła­li z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia na­stę­pu­ją­cych za­wod­ni­ków: kat. 62 kg — Da­riusz Ja­nuś (MLKS Le­chia Se­dzi­szów Młp), kat. 69 kg — Piotr Po­nie­dzia­łek (Pro­mień Opa­le­ni­ca), kat. 94 kg — Mie­czy­sław De­reń (LKS Po­lwi­ca Wierzb­no), kat. 105 kg — Ju­lian Fal­kow­ski (LUKS Mey­er El­bląg), kat. + 105 kg — Kry­stian Au­gu­sty­niak (Ni­da Ni­dzi­ca), kat. + 105 kg — Ra­do­sław Jar­nut (KS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl). Re­zer­wa: Ad­rian Fran­czyk (kat. 56 kg, LKS Po­lwi­ca Wierzb­no), Ma­te­usz Sowa (kat. 85 kg, CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów).


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam