Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

18 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów do lat 15 i 17 kobiet i mężczyzn — Siedlce 2015

Od 15 do 17 maja w Sie­dl­cach od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów do lat 15 i 17 ko­biet i męż­czyzn. Star­to­wa­ło po­nad 250 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 40 klu­bów. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był WLKS Nowe Iga­nie. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS i Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach. Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw obec­ni byli m.in.: wi­ce­pre­zes PZPC ds. spor­to­wych Je­rzy No­wak, by­ły pre­zes PZPC Zyg­munt Wa­sie­la, kie­row­nik Wy­szko­le­nia PZPC Bo­gu­sław Ma­li­szew­ski. Na mi­strzo­stwa przy­je­cha­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, przed CLKS Ma­zo­vią Cie­cha­nów i Pro­mie­niem Opa­le­ni­ca, wśród wo­je­wództw — naj­lep­sze lu­bel­skie przed łódz­kim i ma­zo­wiec­kim. Padł je­den re­kord Pol­ski do lat 15 i 17 — usta­no­wił go Mi­ko­łaj Dach (KS Pro­mień Opa­le­ni­ca), w ka­te­go­rii wa­go­wej 50 kg — 102 kg w pod­rzu­cie.

Po za­koń­cze­niu mi­strzostw w sie­dlec­kiej si­łow­ni przy uli­cy Ka­zi­mie­rzow­skiej od­był się me­mo­ria­ło­wy Tur­niej im. Jana Haw­ry­le­wi­cza, by­łe­go pre­ze­sa WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, któ­ry zmarł w 2011 roku.

 

Mi­strzy­nia­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­te­go­rii U-15 zo­sta­ły: 44 kg — Na­ta­lia Bo­brow­ska MKS Unia Hru­bie­szów, 48 kg — Na­ta­lia Ku­dła­szyk LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, 53 kg — Wik­to­ria Wołk MGLKS Tar­pan Mro­cza, 58 kg — Ka­ro­li­na Hyla LUKS Gryf Buj­ny, 63 kg — Mi­le­na Rut­kow­ska CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, 69 kg — Agniesz­ka Rak LKS Znicz Bił­go­raj, +69 kg — Syl­wia Mi­czyń­ska LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl. Star­to­wa­ło 56 za­wod­ni­czek.

Mi­strzy­nie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­te­go­rii U-17: 48 kg — Syl­wia Oleś­kie­wicz LKS Ome­ga Klesz­czów, 53 kg — Klau­dia Wit­kow­ska MKS Unia Hru­bie­szów, 58 kg — Alek­san­dra Pe­płow­ska CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, 63 kg — Mag­da­le­na Mę­dza WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, 69 kg — Ma­ria Wrzo­sek MLKPC So­ko­łów Pod­la­ski, +69 kg — Mag­da­le­na Ka­ro­lak Włók­niarz Kon­stan­ty­nów. Star­to­wa­ły 43 za­wod­nicz­ki

Mi­strza­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­te­go­rii U-15 męż­czyzn zo­sta­li: 45 kg — Prze­my­sław Kra­marz MGLKS Tar­pan Mro­cza, 50 kg — Mi­ko­łaj Dach KS Pro­mień Opa­le­ni­ca, 56 kg — Ja­kub Wia­tro­wicz MGLKS Tar­pan Mro­cza, 62 kg — Łu­kasz Hyla LUKS Gryf Buj­ny, 69 kg — Bar­tło­miej Ada­mus LKS Opocz­nian­ka Opocz­no, 77 kg — Pa­tryk Bę­ben CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, 85 kg — Fi­lip Drwal MLKS Le­chia Sę­dzi­szów Młp., +85 kg — Prze­my­sław Gar­bicz LUKS Ku­rzęt­nik. Star­to­wa­ło 73 za­wod­ni­ków.

Mi­strza­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­te­go­rii U-17 zo­sta­li: 50 kg — Mi­chał Fiuk KS Agros Za­mość, 56 kg — Kac­per Hoza LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, 62 kg — Ka­mil Oleś­kie­wicz LKS Do­bry­szy­ce, 69 kg — Piotr Ku­dła­szyk LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, 77 kg — Ra­fał Ci­chosz KKS Włók­niarz Kon­stan­ty­nów, 85 kg — Pa­weł Szme­ja MKS Na­rew Puł­tusk, 94 kg — Mar­cin Iz­deb­ski ŁKS Or­lę­ta Łu­ków, +94 kg — Da­niel So­ko­łow­ski MKS Na­rew Puł­tusk. Star­to­wa­ło 79 za­wod­ni­ków.

W kla­sy­fika­cji Sinc­la­ira naj­lep­szą mło­dzicz­ką do lat 15 zo­sta­ła sztan­gist­ka LUKS Gryf Buj­ny Ka­ro­li­na Hyla — 141 kg w dwu­bo­ju (wa­ga cia­ła 56,2) — 203,20 pkt; naj­lep­szy mło­dzik do lat 15 — Pa­tryk Bę­ben (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) — 250 kg (69.6 kg) — 333,60 pkt; naj­lep­sza ju­nior­ka do lat 17 — Alek­san­dra Pe­płow­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) — 160 kg (56,1 kg) — 230,90 pkt; naj­lep­szy ju­nior do lat 17 — Piotr Ku­dła­szyk (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl) — 253 kg (65,9 kg) — 350,80 pkt.

W me­mo­ria­ło­wym Tur­nie­ju im. Jana Haw­ry­le­wi­cza udział wzię­ły klu­bo­we eki­py WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, Ma­zo­vii Cie­cha­nów, UOL­KA Ostrów Maz oraz za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy z Li­twy, Bia­ło­ru­si, Ło­twy i Pol­ski. Łącz­nie na po­mo­ście wy­stą­pi­ło — 9 za­wod­ni­czek oraz 19 za­wod­ni­ków. Wśród pań wy­gra­ła Re­be­ka Koha z Ło­twy (wa­ga cia­ła 54,5 kg) — 180 kg w dwu­bo­ju — 265,60 pkt w punk­ta­cji Sinc­la­ira, wśród męż­czyzn naj­lep­szy oka­zał się mistrz świa­ta ju­nio­rów w kat. 105 kg z ubie­głe­go roku — Ja­ro­sław Sa­mo­raj (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) — 355 kg (101,1 kg) — 393,34 pkt.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam