Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 maja 2015

KKPK „Medyk” Konin obchodzi 30-lecie istnienia

Ko­niń­ski Klub Pił­kar­stwa Ko­bie­ce­go „Me­dyk” Ko­nin ob­cho­dzi w tym roku 30-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. Z tej oka­zji za­pla­no­wa­no sze­reg cie­ka­wych wy­da­rzeń. I tak, 20 maja na swo­im sta­dio­nie im. Zło­tej Je­de­nast­ki Ka­zi­mie­rza Gór­skie­go,„Me­dyk”, wal­czą­cy o obro­nę ty­tu­łu mi­strzyń Pol­ski, po­dej­mo­wał re­pre­zen­ta­cję na­sze­go kra­ju.„Me­dycz­ki” wy­gra­ły aż 4:0. Wie­czo­rem w Ko­niń­skim Domu Kul­tu­ry od­by­ła się gala, w któ­rej poza za­wod­nicz­ka­mi, dzia­ła­cza­mi i tre­ne­ra­mi uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście. Nie za­bra­kło sa­mo­rzą­dow­ców, spon­so­rów, spor­tow­ców i ki­bi­ców. Ro­man Jasz­czak za­ło­ży­ciel klu­bu, jego pre­zes i tre­ner za­bie­rał za­słu­żo­ne gra­tu­la­cje i ży­cze­nia. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, któ­re­go klub jest człon­kiem, tak­że ży­czy klu­bo­wi wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, a przede wszyst­kim suk­ce­sów w ko­bie­cej Li­dze Mi­strzyń. In­for­mu­je­my też, że od se­zo­nu 2014/15 peł­na na­zwa dru­ży­ny to KKPK Me­dyk PO­LO­mar­ket Ko­nin, klub ma rów­nież nowe logo, któ­re pre­zen­tu­je­my obok.

 

6 czerw­ca pla­no­wa­ny był to­wa­rzy­ski mecz „Me­dy­czek” z wi­ce­mi­strzem Hisz­pa­nii Atle­ti­co Ma­dryt, ale

zo­stał on na ra­zie od­wo­ła­ny w związ­ku z nie­zwy­kle wy­rów­na­ną i za­cię­tą wal­ką o Mi­strzo­stwo Pol­ski po­mię­dzy dru­ży­ną Me­dy­ka, a Za­głę­biem Lu­bin. Trwa­ją roz­mo­wy o ro­ze­gra­niu go w póź­niej­szym ter­mi­nie.

W związ­ku z trzy­dzie­sto­le­ciem klu­bu na ryn­ku wy­daw­ni­czym lada mo­ment uka­że się tak­że mo­no­gra­fia przy­go­to­wa­na przez dr Ar­tu­ra Ki­tę, za­ty­tu­ło­wa­na „Ko­niń­ski Klub Pił­kar­stwa Ko­bie­ce­go Me­dyk Ko­nin (1985 — 2015)”, w któ­rej bę­dzie moż­na prze­czy­tać o ge­ne­zie po­wsta­nia klu­bu, roz­wo­ju or­ga­ni­za­cyj­nym, o wszyst­kich roz­gryw­kach w ja­kich Me­dyk brał udział, naj­waż­niej­szych tre­ne­rach i dzia­ła­czach. Mo­no­gra­fia wzbo­ga­co­na bę­dzie o pra­wie 200 ko­lo­ro­wych zdjęć oraz o sta­ty­sty­ki, któ­re są waż­ne dla wie­lu sym­pa­ty­ków pił­ki noż­nej.

Ko­lej­ne wy­róż­nie­nie otrzy­ma­ła jed­na z naj­lep­szych za­wod­ni­czek Me­dy­ka, Ewa Pa­jor. Zo­sta­ła wy­bra­na przez eks­per­tów UEFA do naj­lep­szej dzie­siąt­ki za­wod­ni­czek ostat­niej edy­cji Wo­men’s Cham­pions Le­ague. Jak czy­ta­my w uza­sad­nie­niu 18-let­nia za­wod­nicz­ka zo­sta­ła do­ce­nio­na za 8 bra­mek zdo­by­tych w obec­nej edy­cji Cham­pions Le­ague (7 goli w eli­mi­na­cjach i 1 tra­fie­nie w I run­dzie roz­gry­wek). Przy­po­mnij­my, że nie jest to pierw­sze wy­róż­nie­nie dla Ewy. W 2013 roku zo­sta­ła wy­bra­na przez UEFA naj­lep­szą pił­kar­ką w Eu­ro­pie do lat 17. Nie­ste­ty od 1 lip­ca 2015 roku nie zo­ba­czy­my już Ewy w dru­ży­nie Me­dy­ka, bę­dzie te­raz bro­nić barw VfL Wol­fs­burg, jed­nej z naj­lep­szych dru­żyn w Eu­ro­pie.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam