Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 maja 2015

Możesz starać się o stypendiom sportowe z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki

Fun­dusz Sty­pen­dial­ny Na­ta­lii Par­ty­ki za­wią­zał part­ner­stwo z sie­cią Bie­dron­ka, dzię­ki cze­mu uru­cho­mio­ny zo­stał pro­gram sty­pen­dial­ny dla mło­dych zdol­nych spor­tow­ców bo­ry­ka­ją­cych się z trud­no­ścia­mi w roz­wo­ju ka­rie­ry. Jest to je­den z nie­wie­lu pro­gra­mów tego typu w Pol­sce. O sty­pen­dium mo­gą starć się spor­tow­cy w wie­ku od 16 do 22 lat, któ­rzy osią­ga­ją wy­so­kie wy­ni­ki w spo­rcie na po­zio­mie kla­sy spor­to­wej od­po­wied­niej do ich ka­te­go­rii wie­ko­wej, w dys­cy­pli­nach in­dy­wi­du­al­nych lub grach ze­spo­ło­wych, w dys­cy­pli­nach olim­pij­skich lub pa­ra­olim­pij­skich. Sty­pen­dium otrzy­ma­ją kan­dy­da­ci, któ­rzy z róż­nych przy­czyn ma­ją pro­ble­my z roz­wo­jem ka­rie­ry, ale jed­no­cze­śnie ma­ją spre­cy­zo­wa­ne cele spor­to­we. Sty­pen­dia w wy­so­ko­ści do 1500 zł mie­sięcz­nie bę­dą wy­pła­ca­ne od wrze­śnia 2015 r. do czerw­ca 2016 r. Kan­dy­da­ci, prócz wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, mu­szą prze­słać tak­że 1-mi­nu­to­wą pre­zen­ta­cję wi­deo. Wnio­ski sty­pen­dial­ne na­le­ży skła­dać do 30 czerw­ca 2015 r. Szcze­gó­ło­we za­sa­dy przy­zna­wa­nia sty­pen­diów moż­na zna­leźć na stro­nie www.fundusznataliipartyki.pl.

 

Te­ni­sist­ka sto­ło­wa Na­ta­lia Par­ty­ka na co dzień po­ko­nu­je ba­rie­ry i ry­wa­li­zu­je, rów­nież z peł­no­spraw­ny­mi spor­tow­ca­mi, osią­ga­jąc licz­ne suk­ce­sy na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Stąd jej po­mysł, aby zwró­cić uwa­gę na oso­by, któ­re z róż­nych po­wo­dów na­po­ty­ka­ją na swo­jej dro­dze ba­rie­ry unie­moż­li­wia­ją­ce im kon­ty­nu­owa­nie ka­rie­ry za­wo­do­wej i po­sze­rzyć ofer­tę po­mo­cy dla nich.

Na­ta­lia Par­ty­ka — trzy­krot­na mi­strzy­ni pa­ra­olim­pij­ska z Aten, Pe­ki­nu i Lon­dy­nu, dwu­krot­na uczest­nicz­ka igrzysk olim­pij­skich, me­da­li­sta mi­strzostw Eu­ro­py, wie­lo­krot­na re­pre­zen­tant­ka Pol­ski w te­ni­sie sto­ło­wym — przy współ­pra­cy z Fun­da­cją Do­bra Sieć w 2013 r. utwo­rzy­ła fun­dusz sty­pen­dial­ny. Te­raz dzię­ki part­ner­stwu z sie­cią Bie­dron­ka zo­sta­ną przy­zna­ne pierw­sze sty­pen­dia dla zdol­nych spor­tow­ców, ma­ją­cych trud­no­ści z roz­wo­jem ka­rie­ry.

Fun­dusz Na­ta­lii Par­ty­ki to jed­nak nie tyl­ko sty­pen­dia. W ra­mach Fun­du­szu uru­cho­mio­na zo­sta­nie pierw­sza pol­ska plat­for­ma crowd­fun­din­go­wa dla zdol­nych spor­tow­ców Dam­Na­Sport.pl, umoż­li­wia­ją­ca im zdo­by­cie środ­ków fi­nan­so­wych na roz­wój ka­rie­ry spor­to­wej. Part­ne­rem ser­wi­su jest sieć Bie­dron­ka.

A każ­dy, kto wie­rzy w mło­de ta­len­ty spor­to­we i chce im po­móc w roz­wo­ju ka­rie­ry, mo­że wes­przeć Na­ta­lię Par­ty­kę w jej no­wym wy­zwa­niu. Wy­star­czy prze­ka­zać da­ro­wi­znę na kon­to Fun­du­szu. Fun­dusz otwar­ty jest rów­nież na inne for­my współ­pra­cy.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam