Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 maja 2015

17. Piknik Olimpijski na Kępie Potockiej w Warszawie

23 maja na te­re­nach Kę­py Po­toc­kiej (w po­bli­żu Cen­trum Olim­pij­skie­go) w War­sza­wie od­był się 17. Pik­nik Olim­pij­ski. Wzię­ło w nim udział bli­sko 30 ty­się­cy war­sza­wia­ków, ale byli też go­ście z in­nych za­kąt­ków kra­ju oraz przy­by­sze z za­gra­ni­cy. Jego otwar­cia do­ko­nał pre­zes PKOl An­drzej Kra­śnic­ki. Ze sło­wa­mi po­zdro­wień do or­ga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków zwró­ci­li się: wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski i szef re­sor­tu spor­tu i tu­ry­sty­ki An­drzej Bier­nat. Do od­wie­dze­nia sto­iska po­świę­co­ne­go te­go­rocz­nym Igrzy­skom Eu­ro­pej­skim (12-28 czerw­ca) w Baku za­chę­cał am­ba­sa­dor Azer­bej­dża­nu w na­szym kra­ju dr Ha­san Ha­sa­nov. Pro­gram pik­ni­ku był nie­zwy­kle bo­ga­ty, a uczest­ni­czy­ło w nim pra­wie 200 pol­skich me­da­li­stów olim­pij­skich. Do wy­gra­nia by­ło 10 000 na­gród.

 

Oto nie­któ­re pro­po­zy­cje pro­gra­mo­we. Spo­rym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szył się przy­go­to­wa­ny przez fir­mę OTCF z Wie­licz­ki — wła­ści­cie­la mar­ki 4F — po­kaz stro­jów, w ja­kich nasi re­pre­zen­tan­ci wy­stą­pią w czerw­cu pod­czas I Igrzysk Eu­ro­pej­skich. W roli „mo­de­li” wy­stą­pi­li nasi czo­ło­wi spor­tow­cy, nie­ko­niecz­nie z let­nich dys­cy­plin (m.in. bia­th­lo­nist­ki Mo­ni­ka Hoj­nisz i We­ro­ni­ka No­wa­kow­ska­-Ziem­niak, pan­cze­ni­sta Kon­rad Niedź­wiedz­ki, ale i wio­ślarz Ma­rek Kol­bo­wicz) oraz dzien­ni­ka­rze TV Pol­sat News. Na sto­iskach przy­go­to­wa­nych przez PKOl, Pol­ską Fun­da­cję Olim­pij­ską, po­szcze­gól­ne związ­ki spor­to­we oraz spon­so­rów pol­skie­go ru­chu olim­pij­skie­go moż­na by­ło nie tyl­ko spraw­dzić stan swo­jej wie­dzy na te­mat spor­tu oraz po­ziom spraw­no­ści fi­zycz­nej, ale i… wziąć udział w wir­tu­al­nym (a roz­po­czę­tym już w po­nie­dzia­łek) bie­gu na tra­sie War­sza­wa­-Ba­ku (2550 km). Moż­na by­ło po­si­ło­wać się na rę­kę (armw­re­stling) z mi­strza­mi, wło­żyć rę­ka­wi­ce i wejść do rin­gu, gdzie po­rad udzie­la­li tre­ne­rzy, wy­star­to­wać w wy­ści­gu na er­go­me­trze wio­ślar­skim, ju­do­cy przy­go­to­wa­li po­kaz tech­nik dla dzie­ci i mło­dzie­ży, by­ły za­ję­cia z fit­nes­su, hi­p-ho­pa, pi­la­te­su, ste­pu a tak­że daw­ne gry i za­ba­wy, po­ka­zy fre­esty­lu ka­ja­ko­we­go, na­uka pod­staw bow­lin­gu, bat­tin­gu, wic­ke­t-ke­epin­gu oraz fiel­din­gu pod okiem za­wod­ni­ków War­saw Hus­sars Cric­ket Club, wy­ści­gi na ko­lar­skich tre­na­że­rach dla do­ro­słych i dla dzie­ci, ro­dzin­ne sko­ki do­da­ne, spe­ed ball i wie­le in­nych. Ob­le­ga­ne by­ło tak­że sto­isko Mu­zeum Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, gdzie naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cie­szy­ła się śre­dnio­wiecz­na osa­da — moż­na tam by­ło spraw­dzić swo­je si­ły w ory­gi­nal­nych kon­ku­ren­cjach spor­to­wych: wal­ka z wo­jem, nar­ty nor­we­skie, wal­ki ślep­ców, strze­la­nie z łu­ku, hi­sto­rycz­ne gry plan­szo­we.

Aż się pro­si by na po­dob­ną ska­lę zor­ga­ni­zo­wać pik­nik z oka­zji 70-le­cia LZS w 2016 roku, któ­ry był­by zna­ko­mi­tą pro­mo­cją na­sze­go Zrze­sze­nia.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam