Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 maja 2015

24 zawodników z naszych klubów wystąpi na I Igrzyskach Europejskich w Baku

Już nie­dłu­go od­bę­dą się w Baku I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie (12-28 czerw­ca). Re­pre­zen­tan­ci Pol­ski ry­wa­li­zo­wać bę­dą w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­to­nie, bok­sie, gim­na­sty­ce spor­to­wej, tram­po­li­nie, akro­ba­ty­ce, judo, ka­ja­kar­stwie, ka­ra­te, ko­lar­stwie (szo­sa i MTB), łucz­nic­twie, pił­ce siat­ko­wej (ha­lo­wej i pla­żo­wej), pły­wa­niu, pły­wa­niu syn­chro­nicz­nym, sko­kach do wody, sam­bo, strze­lec­twie, szer­mier­ce, ta­ekwon­do olim­pij­skim, te­ni­sie sto­ło­wym, tria­th­lo­nie i za­pa­sach. Pol­ska eki­pa li­czy 214 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek. Wśród nich jest 24 spor­tow­ców z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta.

 

W bad­min­to­nie re­pre­zen­to­wać nas bę­dzie 5 za­wod­ni­ków, wszy­scy re­pre­zen­tu­ją klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia, a są to: We­ro­ni­ka Gru­dzi­na UKS Hu­bal Bia­ły­stok, Ane­ta Wojt­kow­ska LKS Tech­nik Głub­czy­ce, Mi­łosz Bo­chatPa­weł Pie­try­ja z MLKS So­lec Ku­jaw­ski, Mi­chał Ro­gal­ski UKS Ples­bad Psz­czy­na. W ka­ja­kar­stwie wy­star­tu­je 2 na­szych za­wod­ni­ków (na 13) — Pa­weł Flor­czak UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok i Pa­weł Kacz­ma­rek MKS Pol­styr Człu­chów. W ko­lar­stwie szo­so­wym eki­pa li­czy 11 osób — na­sze klu­by re­pre­zen­tu­ją 3 za­wod­nicz­ki — Mo­ni­ka Brzeź­naAnna Plich­ta obie TKK Pa­ci­fic To­ruń oraz Pau­li­na Guz LKS Atom Dzier­żo­niów. W łucz­nic­twie wy­star­tu­je 6 za­wod­ni­ków, w tym 5 z na­szych klu­bów — Ma­rek Sza­fran KS Spo­łem Łódź, Ra­fał Wojt­ko­wiakAd­ria­na Żu­rań­ska obo­je GLKS Unia Piel­grzym­ka oraz Wio­le­ta My­szorNa­ta­lia Le­śniak LKS Łucz­nik Ży­wiec. W za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym na 6 Po­la­ków, 2 re­pre­zen­tu­je nasz klub — Ma­te­usz Ber­na­tekŁu­kasz Ko­ne­ra z AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski, w sty­lu wol­nym na 6 za­wod­ni­ków 5 re­pre­zen­tu­je Zrze­sze­nie — Ro­bert Ba­ran LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn, Krzysz­tof Bień­kow­skiGa­dzhiev Ma­go­med­mu­rav AKS Bia­ło­gard, Kry­stian Brzo­zow­ski Ra­do­sław Mar­cin­kie­wicz LKS Orzeł Na­my­słów. Wśród ko­biet wy­star­tu­je 7 za­wod­ni­czek, w tym 2 z na­szych klu­bów — Ka­ta­rzy­na Kraw­czyk MKS ce­ment Gryf Chełm i Da­ria Osoc­ka MLKS Agros Ża­ry.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam