Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet — Siedlce 2015

W dniach 22-24 maja w Sie­dl­cach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Za­pa­sach Ko­biet w ka­te­go­rii ka­det, ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec. Star­to­wa­ło po­nad 100 mło­dych za­pa­śni­czek z 21 klu­bów. Nie za­bra­kło naj­lep­szych za­wod­ni­czek w kra­ju. Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów na zle­ce­nie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS był Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Nowe Iga­nie, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach i Urząd Gmi­ny Sie­dl­ce. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Ra­dę Głów­ną Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS re­pre­zen­to­wał w Sie­dl­cach jej wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą w ka­te­go­rii ka­de­tek wy­grał ze­spół go­spo­da­rzy przed MKS Ce­ment Gryf Chełm i KS So­bie­ski Po­znań. W ka­te­go­rii ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec pierw­sze miej­sce za­jął MKS Ce­ment Gryf Chełm, dru­gi był KS So­bie­ski Po­znań a trze­ci LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

 

W ka­te­go­rii ka­det, czy­li rocz­nik 2000-1998, wy­star­to­wa­ło 71 za­wod­ni­czek z 21 klu­bów. Sto­czy­ły one 98 walk, z któ­rych aż 65% za­koń­czy­ło się po­ło­że­niem prze­ciw­nicz­ki na ło­pat­ki.

Me­da­le w po­szcze­gól­nych wa­gach zdo­by­ły: 38 kg — 1. An­ge­li­ka Or­dy­niec, 2. Mar­le­na Krza­k(o­bie UKS CSW Li­der Za­mość); 40 kg — 1. Kin­ga Mo­to­wi­dło (UKS CSW Li­der Za­mość), 2. Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk (ZTS So­kół Lu­blin); 3. Mar­ty­na Bor­kow­ska (WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie); 43 kg — We­ro­ni­ka Kisz­ka (LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski); 46 kg — 1. Aman­da No­wak (KS So­bie­ski Po­znań), 2. Na­ta­lia Le­wan­dow­ska (ZKS Ko­sza­lin), 3. Ka­ro­li­na Gac­kow­ska (ULKS Gryf Woj­no­wo) i Klau­dia Po­lak (LUKS Su­ples Kra­śnik); 49 kg — 1. Aman­da Tom­czyk (M­LUKS Kar­li­no), 2. Mar­ta Ły­sko (MLKS Agros Ża­ry), 3. Do­ro­ta Ko­pyść (MKS Ce­ment Gryf Chełm) i Pau­li­na Do­bosz (WLKS Sie­dl­ce — Nowe Iga­nie); 52 kg — 1. Pau­li­na Mar­ty­ka (MULKS Ju­nior Dzier­żo­niów), 2. Ju­lia Ko­to­wicz (LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski), 3. Alek­san­dra Ły­so­mir­ska i Da­nu­ta Gó­ral (o­bie MKS Ce­ment Gryf Chełm); 56 kg — 1. Pau­li­na Cze­cho­row­ska (AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski), 2. Mag­da­le­na Wiel­gór­ska (WLKS Sie­dl­ce — Nowe Iga­nie), 3. Ka­ta­rzy­na Wit­kow­ska (GKS Ar­ma­ty Sto­czek Łu­kow­ski) i Edy­ta Siem­ko­wicz (KS Agros Za­mość); 60 kg — 1. We­ro­ni­ka Szu­ka­ła (KS So­bie­ski Po­znań), 2. Ga­brie­la Ka­ryś (MKS Ce­ment Gryf Chełm), 3. Mar­ty­na Grycz­ka (GKS Ar­ma­ty Sto­czek Łu­kow­ski) i Mag­da­le­na Ki­sie­liń­ska (WLKS Sie­dl­ce — Nowe Iga­nie); 65 kg — 1. Do­min­ka Wi­śniew­ska (ULKS Gryf Woj­no­wo), 2. We­ro­ni­ka Ka­ryś (LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie), 3. Ewa Pan­kie­wicz (ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska) i Zu­zan­na Ko­to­wicz (LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski); 70 kg — 1. Okta­wia Skra­iń­ska (ZTS So­kół Lu­blin), 2. Mag­da­le­na Szesz­ko (L­MUKS Olim­pik Su­wał­ki); 3. Na­ta­lia Ja­wor­ska (UKS Gim­sport Mię­dzyz­dro­je) i Agniesz­ka Czu­baj (MLKS Agros Ża­ry).

W ka­te­go­rii ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec, czy­li rocz­nik 1992-1997, wy­star­to­wa­ło 31 za­wod­ni­czek. Sto­czo­no 40 walk, z cze­go 78% z nich za­koń­czy­ło się na prze­wa­gi.

Me­da­le w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach zdo­by­ły: 44 kg — 1. Mar­ty­na Dy­trych (AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski); 48 kg — 1. Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska (LUKS Su­ples Kra­śnik), 2. Aga­ta Ła­goź­na (ZTS So­kół Lu­blin), 3. We­ro­ni­ka Gło­wac­ka (KS So­bie­ski Po­znań) i Klau­dia Sza­frań­ska (MKS Ce­ment Gryf Chełm); 53 kg — 1. An­ge­li­ka Dy­trych, 2. Jo­lan­ta Swie­czak (o­bie MKS Ce­ment Gryf Chełm), 3. Bar­ba­ra Knop (KS So­bie­ski Po­znań) i Ka­ro­li­na Dro­biń­ska (U­AKS Pod­la­sie Bia­ły­stok); 55 kg — 1. Maja Le­mań­czyk (KS So­bie­ski Po­znań), 2. Aga­ta Jo­niec (UKS CSW Li­der Za­mość); 58 kg — Ka­mi­la Czy­żew­ska (MLKS Wi­sła Świe­cie), 2. Pa­try­cja Olesz­czuk (MKS Ce­ment Gryf Chełm); 60 kg — 1. Syl­wia Że­brow­ska (LMKS Kra­sny­staw), 2. Mo­ni­ka Mi­cha­lak (WLKS Sie­dl­ce — Nowe Iga­nie), 3. Ma­rze­na Mar­ty­ka (MULKS Ju­nior Dzier­żo­niów) i Mo­ni­ka Mi­siu­ra (MKS Ce­ment Gryf Chełm); 63 kg — 1. Ewa Alic­ka (M­LUKS Gwiaz­da Szczu­czyn), 2. Mar­le­na Sy­nów­ka (MKS Ce­ment Gryf Chełm), 3. Ane­ta Sko­mo­ru­cha (MKS Ce­ment Gryf Chełm) i Mał­go­rza­ta Król (LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie); 69 kg — 1. Alek­san­dra Snar­ska (MLKS Agros Ża­ry), 2. Emi­lia Nar­tow­ska (LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie), 3. Mar­ty­na Bą­biak (WLKS Sie­dl­ce — Nowe Iga­nie); 75 kg — 1. Mał­go­rza­ta Mierz­wa (LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie), 2. Iza­be­la Wit­kow­ska (GKS Ar­ma­ty Sto­czek Łu­kow­ski), 3. Iza­be­la Da­nys (ZTS So­kół Lu­blin) i Ka­ro­li­na No­gaj (KS So­bie­ski Po­znań).


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam