Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

2 czerwca 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym kadetów i juniorów – 29 medali dla zapaśników z klubów naszego Zrzeszenia

W dniach 29-31 maja w Rud­ni­ku ko­ło Wał­brzy­cha od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w za­pa­sach w sty­lu wol­nym ka­de­tów i ju­nio­rów. Star­to­wa­ło 195 za­wod­ni­ków — 60 ju­nio­rów i 135 ka­de­tów. Oprócz kra­jo­wej czo­łów­ki na za­wo­dy przy­je­cha­li rów­nież za­wod­ni­cy z Nie­miec, Ro­sji, Li­twy, Ukra­iny i Sło­wa­cji, któ­rzy w więk­szo­ści oka­za­li się wy­ma­ga­ją­cy­mi ry­wa­la­mi dla na­szych za­pa­śni­ków. Ju­nio­rzy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 13 me­da­li (6 zło­tych, 1 srebr­ny i 6 brą­zo­wych) a ka­de­ci 16 (3 zło­te, 6 srebr­nych i 7 brą­zo­wych). Or­ga­ni­za­to­rem mię­dzy­na­ro­do­we­go czem­pio­na­tu był Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Dąb Brzeź­ni­ca.

 

W gro­nie ka­de­tów ty­tu­ły mi­strzow­skie wy­wal­czy­li: Ka­mil Ba­na­szek LKS Ma­zow­sze Te­re­sin — 54 kg, Wik­tor Lej­czak LKS Orzeł Na­my­słów — 63 kg, Pa­weł Ma­lic­ki LKS Orzeł Na­my­słów — 69 kg.

Srebr­ne me­da­le zdo­by­li: 46 kg — Kor­dian Skrzyń­ski AKS Bia­ło­gard, 54 kg — Pa­tryk Go­łu­chow­ski LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 58 kg — Kry­stian Pi­skorz ULKS Bi­zon Mi­licz, 69 kg — Re­mi­giusz Waś­kow­ski LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 85 kg — Ma­te­usz Kłak MULKS Pla­tan Bor­ko­wi­ce i 100 kg — Ja­kub Bry­lew­ski LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn.

Brą­zo­we me­da­le wy­wal­czy­li: 42 kg — Pa­tryk Jur­kow­ski MKS Czar­ni Po­ła­niec, 46 kg — Ad­rian Wa­gner LKS Ma­zow­sze Te­re­sin, 54 kg — Ka­rol Cze­gus LUKS Su­ples Kra­śnik, 58 kg — Szy­mon Wojt­kow­ski LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn, 63 kg — Mar­cin Czy­żow­ski AKS Bia­ło­gard, 69 kg — Da­wid Pi­skorz ULKS Bi­zon Mi­licz, 100 kg — Da­mian Cho­łuj AKS Bia­ło­gard.

Na­to­miast w ry­wa­li­za­cji ju­nio­rów po zło­te me­da­le się­gnę­li: Se­ba­stian Ba­ra­basz MKS Czar­ni Po­ła­niec — 55 kg, Vik­tar Smu­liai LKS Ma­zow­sze Te­re­sin — 60 kg, Ma­te­usz Kam­pik LKS Dąb Brzeź­ni­ca — 66 kg, Ka­mil Ry­bic­ki LKS Ma­zow­sze Te­re­sin — 74 kg, Mi­chał Szy­mań­ski LKS Ma­zow­sze Te­re­sin — 84 kg, i Ka­rol Tur­czyń­ski LKS Ma­zow­sze Te­re­sin — 120 kg.

Srebr­ny me­dal zdo­był w ka­te­go­rii 55 kg Adam Gó­rzyń­ski ULKS Gryf Woj­no­wo.

Brą­zo­we me­da­le zdo­by­li: 50 kg — Do­mi­nik Lu­bel­ski LKS Ma­zow­sze Te­re­sin, 55 kg — Łu­kasz Ru­siń­ski MLUKS Za­pa­sy Wło­da­wa, 66 kg — Pa­tryk Kaź­mie­row­ski ULKS Tę­cza Śro­da Wlkp., 84 kg — Krzysz­tof Sob­ko­wiak ULKS Tę­cza Śro­da Wlkp. i Ra­fał Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 120 kg — Ra­do­sław Dut­kie­wicz MULKS Pla­tan Bor­ko­wi­ce.

Fot. va­nes­sa.fm


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam