Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

2 czerwca 2015

OOM w tenisie stołowym, czyli Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów

W dniach 21-24 maja w Kro­śnie od­był się tur­niej te­ni­so­wy w ra­mach Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży, bę­dą­cy jed­no­cze­śnie In­dy­wi­du­al­ny­mi i Dru­ży­no­wy­mi Mi­strzo­stwa­mi Pol­ski Ka­de­tek i Ka­de­tów. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 12 me­da­li — 6 zło­tych, 3 srebr­ne i 3 brą­zo­we.

 

W tur­nie­ju ka­de­tek star­to­wa­ły 64 za­wod­nicz­ki, w 27 z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. Zło­ty me­dal zdo­by­ła Ka­ta­rzy­na Wę­grzyn z UKS MLKS Śnież­nik Stro­nie Ślą­skie, brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła jej sio­stra Anna Wę­grzyn z tego sa­me­go klu­bu.

W tur­nie­ju ka­de­tów rów­nież star­to­wa­ło 64 te­ni­si­stów sto­ło­wych, w tym 28 z klu­bów Zrze­sze­nia. Ty­tuł mi­strzow­ski zdo­był Sa­mu­el Kul­czyc­ki z GKS Go­rzo­wvia Go­rzów Wlkp, sre­bro dla Ar­tu­ra Gre­li z KS Na­przód Bo­ru­cin.

W grze po­dwój­nej ka­de­tek zło­to dla Wik­to­rii Ziem­kie­wicz GLKS Nada­rzyn (w pa­rze z Aga­tą Za­krzew­ską SCKiS Hals War­sza­wa), sre­bro dla sióstr Wę­grzyn, Anny i Ka­ta­rzy­ny, brąz dla Zu­zan­ny Bał­że­je­wicz i Aga­ty Szczu­ki LUKS Chełm­no.

W grze po­dwój­nej ka­de­tów zło­to dla Kac­pra Pe­ta­sia MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da i Woj­cie­cha Chrząsz­cza LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski, brąz dla Sa­mu­ela Kul­czyc­kie­go GKS Go­rzo­via Go­rzów Wlkp (w pa­rze z Ja­nem Zan­dec­kim Klub Olim­pij­czy­ka My­sło­wi­ce).

W tur­nie­ju dru­ży­no­wym ka­de­tek zło­to dla sióstr Wę­grzyn — UKS MLKS Śnież­nik Stro­nie Ślą­skie, sre­bro dla LUKS Chełm­no (Zu­zan­na Bał­że­je­wicz i Aga­ta Szczu­ka). Star­to­wa­ło 26 dru­żyn, w tym 12 to klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia.

W tur­nie­ju dru­ży­no­wym ka­de­tów star­to­wa­ło 31 klu­bów, w tym 14 „na­szych”. Zło­to dla UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok w skła­dzie Prze­my­sław Wa­la­szek, Ma­te­usz Ba­ra­now­ski, Szy­mon Wy­szyń­ski, Ka­mil Ma­łysz­ko.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam