Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

2 czerwca 2015

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn – 50 medali dla zawodniczek i zawodników z naszych klubów

W dniach od 26 do 28 maja na to­rze w Prusz­ko­wie od­by­wa­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii ju­nior i mło­dzie­żo­wiec. O ty­tu­ły mi­strzow­skie wal­czo­no w dru­ży­no­wym sprin­cie, w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie, w omnium, ke­iri­nie i sprin­cie in­dy­wi­du­al­nym. Do zdo­by­cia by­ło łącz­nie 60 me­da­li. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów zdo­by­li ich 50 (17 zło­tych, 17 srebr­nych i 16 brą­zo­wych)!

 

W pierw­szych dwóch dniach roz­da­no me­da­le w kon­ku­ren­cjach dru­ży­no­wych, sprin­cie (męż­czyź­ni), ke­iri­nie (ko­bie­ty) i ro­ze­gra­no pierw­sze trzy kon­ku­ren­cje omnium.

Wśród ju­nio­rów w sprin­cie dru­ży­no­wym zło­to wy­wal­czy­ła dru­ży­na GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy a sre­bro UKS Co­per­ni­cur SMS To­ruń II, w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie sre­bro dla KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy, a brąz dla KKS Cie­cha­nów. W sprin­cie zło­to dla Mar­ci­na Czysz­czew­skie­go KLTC Ko­nin, sre­bro zdo­był Da­wid Jan­kow­ski KS Spo­łem Łódź.

Wśród ju­nio­rek w sprin­cie dru­ży­no­wym wszyst­kie me­da­le dla na­szych klu­bów — zło­to BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska I, sre­bro UKS Gim. Two­ja­me­ri­da Imie­lin, brąz ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz I. W wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie po­dob­nie, tyl­ko ko­lej­ność nie­co inna — 1. BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska I, 2. ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz I, 3. UKS Gim. Two­ja­me­ri­da Imie­lin. Mi­strzy­nią Pol­ski w ke­iri­nie ju­nio­rek zo­sta­ła Mar­le­na Kar­wac­ka BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska, sre­bro zdo­by­ła Ju­li­ta Ja­go­dziń­ska KK Tar­no­via Tar­no­wo Pod­gór­ne, brąz dla Alek­san­dry To­ło­ma­now z ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz.

Wśród mło­dzie­żow­ców (U­-23) w sprin­cie dru­ży­no­wym zło­to dla ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz I, sre­bro — LKS Basz­ta Gol­cze­wo, brąz — LUKS Trój­ka Pia­secz­no, w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie też trzy me­da­le dla na­szych klu­bów — zło­to KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy, sre­bro — KK Tar­no­via Tar­no­wo Pod­gór­ne I, brąz — ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz. Sprint mło­dzie­żow­ców wy­grał Pa­tryk Raj­kow­ski UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik, sre­bro zdo­był Ma­te­usz Lipa a brąz Ma­te­usz Ru­dyk — obaj ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz.

Wśród ko­biet U-23 sprint wy­gra­ła dru­ży­na BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska I, sre­bro dla KK Tar­no­vii Tar­no­wo Pod­gór­ne, a brąz dla dru­giej dru­ży­ny BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska II, w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie zło­to dla UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik, sre­bro — BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska I, brąz — LKS Atom Mat Dzier­żo­niów. W ke­iri­nie zło­ty me­dal zdo­by­ła Ka­ta­rzy­na Kir­chen­ste­in BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska, sre­bro — jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Do­ro­ta Tar­czy­ło, a brąz — Ur­szu­la Łoś ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz.

Trze­cie­go, ostat­nie­go dnia zma­gań wy­ło­nio­no mi­strzów kra­ju w omnium, sprin­cie (ko­bie­ty) i ke­ir­nie (męż­czyź­ni).

Wśród ju­nio­rów w omnium brą­zo­wy me­dal zdo­był Pa­tryk Pa­zik ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, wśród mło­dzie­żow­ców wszyst­kie me­da­le w tej kon­ku­ren­cji dla na­szych ko­la­rzy — zło­to Ma­te­usz No­wak ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, sre­bro — Ra­fał Je­ziór­ski KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy, brąz — Mi­chał Rzeź­nic­ki LUKS Trój­ka Pia­secz­no. W ke­iri­nie ju­nio­rów mi­strzem zo­stał Mar­cin Czysz­czew­ski KLTC Ko­nin, a wśród mło­dzie­żow­ców w tej sa­mej kon­ku­ren­cji mi­strzem zo­stał Ma­te­usz Lipa ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, sre­bro dla jego ko­le­gi klu­bo­we­go Pio­tra Sta­ni­sław­ka, a brąz dla Ra­fa­ła Ko­la­siń­skie­go z LKS Basz­ta Gol­cze­wo.

Wśród ju­nio­rek mi­strzy­nią w omnium zo­sta­ła Da­ria Pi­ku­lik BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska, sre­bro zdo­by­ła Ju­sty­na Kacz­kow­ska UKS Gim. Two­ja­me­ri­da Imie­lin, a brąz Ni­ko­la Ró­żyń­ska ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz. W tej sa­mej kon­ku­ren­cji w ka­te­go­rii wie­ko­wej U-23 mi­strzy­nią zo­sta­ła Ni­kol Pło­saj UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik, sre­bro wy­wal­czy­ła Łu­cja Pie­trzak LKS Atom Mat Dzier­żo­niów, a brąz ko­le­żan­ka klu­bo­wa Pło­saj, Na­ta­lia Ra­dzic­ka.

W sprin­cie ju­nio­rek trzy me­da­le dla na­szych za­wod­ni­czek — zło­to Ju­li­ta Ja­go­dziń­ska KK Tar­no­via Tar­no­wo Pod­gór­ne, sre­bro — Mar­le­na Kar­wac­ka BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska, a brąz Alek­san­dra To­ło­ma­now ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, w ka­te­go­rii U-23 mi­strzy­nią sprin­tu zo­sta­ła Ur­szu­la Łoś ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, sre­bro zdo­by­ła Ka­ta­rzy­na Kir­chen­ste­in, a brąz Alek­san­dra Soł­ga­ła — obie BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska.

Fot. ALKS Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam