Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

2 czerwca 2015

Przywieźli z mistrzostw świata w taekwondo ITF 40 medali, 12 z nich indywidualnie zdobyli zawodnicy z naszych klubów

40 me­da­li (8 zło­tych, 13 srebr­nych i 19 brą­zo­wych) mi­strzostw świa­ta w ta­ekwon­do ITF zdo­by­li we wło­skim Je­so­lo (27-31 maja) re­pre­zen­tan­ci Pol­ski. 21 wy­wal­czy­li se­nio­rzy, a 19 ju­nio­rzy. W łącz­nej kla­sy­fika­cji me­da­lo­wej Pol­ska upla­so­wa­ła się na trze­ciej po­zy­cji za No­wą Ze­lan­dią i Ru­mu­nią. O me­da­le wal­czy­ły ko­bie­ty i męż­czyź­ni. Re­pre­zen­ta­cja li­czy­ła 67 za­wod­ni­ków, 24 z nich to człon­ko­wie klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia, któ­rzy in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­li 12 me­da­li, a Ja­kub Ga­dza­ła z MKS Le­wart AGS Lu­bar­tów zo­stał uzna­ny za naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka im­pre­zy w ka­te­go­rii ju­nio­rów.

 

Nad Ad­ria­ty­kiem w za­wo­dach ry­wa­li­zo­wa­ło 1019 spor­tow­ców z 52 kra­jów. W re­pre­zen­ta­cji Pol­ski star­to­wa­ło 16 se­nio­rek, w tym 9 za­wod­ni­czek z na­szych klu­bów. Zło­te me­da­le wśród se­nio­rek zdo­by­ły dwie za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów — Ilo­na Dzia­ła (MKS Le­wart AGS Lu­bar­tów, 56 kg) i jej imien­nicz­ka Omie­ciń­ska (LKS Mat­so­gi Cie­cha­nów, 62 kg). Srebr­ny i brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła Anna Dą­brow­ska (SKS Start Olsz­tyn), a brą­zo­we Lind­sey Con­way — Ir­land­ka wal­czą­ca dla Pol­ski z MKS Le­wart AGS Lu­bar­tów oraz Mar­ta My­sur z LZS BAT Beł­cha­tów. W eki­pie se­nio­rów li­czą­cej 19 za­wod­ni­ków, 4 re­pre­zen­to­wa­ło na­sze klu­by. In­dy­wi­du­al­nie srebr­ny me­dal zdo­był An­drzej Re­duch z LKS Mat­so­gi Cie­cha­nów. Ju­nio­rek star­to­wa­ło 14, w tym czte­ry z na­szych klu­bów — zło­ty me­dal zdo­by­ła Zu­zan­na Ga­dza­ła z MKS Le­wart AGS Lu­bar­tów, a brą­zo­wy Mo­ni­ka Nyrć z LKS Lo­tos Ja­błon­na. Ju­nio­rów star­to­wa­ło 18, w tym 7 z na­szych klu­bów. Aż trzy me­da­le in­dy­wi­du­al­ne wy­wal­czył Ja­kub Ga­dza­ła — zło­to, sre­bro i brąz — z MKS Le­wart AGS Lu­bar­tów. Pra­wie wszy­scy nasi za­wod­ni­cy przy­czy­ni­li się tak­że do zdo­by­cia me­da­li dru­ży­no­wych, a by­ło ich w su­mie 12.

Po­mi­mo ta­kie­go wy­ni­ku ze star­tu re­pre­zen­ta­cji nie do koń­ca byli za­do­wo­le­ni szko­le­niow­cy. — Po bar­dzo uda­nych wy­stę­pach in­dy­wi­du­al­nych w ka­te­go­riach ju­nio­rek i se­nio­rek roz­cza­ro­wa­li­śmy się star­tem dru­ży­no­wym — stwier­dził Grze­gorz Ozi­mek, tre­ner re­pre­zen­ta­cji ko­biet w wy­wia­dzie dla Lu­blin.Sport.pl. Na­to­miast tre­ner ka­dry męż­czyzn Mi­chał Ko­rzyb­ski do­dał: — Je­ste­śmy za­wie­dze­ni po­sta­wą do­świad­czo­nych za­wod­ni­ków w wal­kach dru­ży­no­wych se­nio­rów. Na wy­róż­nie­nie za­słu­gu­ją star­ty dru­ży­ny ju­nio­rów, któ­rzy w nie­da­le­kiej przy­szło­ści z pew­no­ścią za­si­lą se­nior­ską re­pre­zen­ta­cję. Po tych mi­strzo­stwach nad­szedł czas na zmia­ny — za­po­wie­dział se­lek­cjo­ner. Tre­ne­rzy li­czy­li bo­wiem na to, że na­sza re­pre­zen­ta­cja obro­ni mia­no naj­lep­szej dru­ży­ny świa­ta ja­kie uzy­ska­ła na po­przed­nich mi­strzo­stwach.

Fot. PZTKD


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam